Forbidden!

Nu har nå vorti fel - trejjä inläddjä i da (fast klåkka ä ju övär tôlv). Mått barä säjjâ dä Forbiddens nyâ plâttâ ä utâ! Ly på'na hännä: Forbidden – Omega Wave äll på http://www.youtube.com/watch?v=v_axgztE0N8.
För dôm sôm int vet ôkka Forbidden ä så ä dôm ett å dôm bästâ thrash-banda från senâ åtti- å tiuâ nittitalä!

Nolavinn å sola, mormos katta å jåll

Hännä kåmmer "Nolavinn å sola" på bjusmål. Ja slängd in "Mormos katta nôr ja ändå höll på å sô vart ä fôll e massa jåll å.

 


En litn låt

En låt sôm ja själv har skrivi. Ä fôll nå missâr litä hännä å litä dännä - menn ja har ju barä spelâ litä då å då i ett år.

 


Mus i prôppskåp

Vi har tydli hävvi e mus i prôppskåpä hännä hemmâ i Bjus. Ä har vâri en hännä å hulli på mä luftvârmäpumpän å han hittâ hännär dännä. Sô ja fekk fôll ta bårt'na. Fast ho va barä lurv å ben, sô hä vart mäst tä dammsugâ. Å hä ä fôll dä rolinäst sôm har hänt senn ja skrev senäst, skull ja tro. Vett-ja ôm ä kansji har hänt nå mer sôm ja har glömt bårt. Ja hôrkär int fundrâ på hä å hôrkär int skriv nå mer, sô nu tänkär ja gå häjja jänn. Ja skriv fôll nå mer ôm nårôm vikku, äll nå.

Nolavinn å sola

Ha jort e övärsättning tä bjusmål från en nôssk täxt - "Nordavinden og sola" ("Nordanvinden och solen" finns ju på svänskâ å). Hann finns inspelâ på mång nôsskâ mål på http://www.ling.hf.ntnu.no/nos/, sô mä tykkt ä vor roli tä ha'n på bjusmål å då. Ja hadd tänkt dä man skull kunn hörâ'n å, menn hä villâ'nt gå nå, sir ä ut sôm.

Nolavinn å sola tjäpplâ ôm ôkkän åv dôm sôm va starkäst. Då kåmm ä enn kâr gåändäs mä en vârm rôkk på sä. Dôm vart enuâ ôm dä han sôm fösst kunnâ få kârn tä ta åv sä rôttjän skull sis sôm stârkär än den andär. Sô blåst nolavinn åv all si makt, menn di mer ânn blåstä, di tätâr drog kârn rôttjän runt sä, å tä sisst ga nolavinn ôpp. Då sjen sola fram så gôtt å vârmt, å trâst tog kârn åv sä rôttjän. Å sô mått nolavinn mäje dä sola va starkäst åv dôm.

 


Snjö

Nu val ja gå tä sängs å sôvâ - männ fôsst mått ja fôll skriv nå hännä, nu nôr ä har hänt nå roli. I da, nôr ja va på jôbbä kåmm fôsst snjön! Äntli! Nu längtär ja bara på d'ä skä bi riktin vintär.

Ällst har ja fôll int jort så myttjy i da nå. Jôbbâ, sôm sakt, åkt tä stan mä päningâr tä Johanna, sô ho kunnâ tjöp e jakkâ inna ja åkt hem tä Bjus å tjörd mor å far tä Dössbärjä på nårôm tällställning. Såg litä på Skavlan å - GW - ôkka sjärna!

Har druttji whisky ur ett å dôm finâ glasa ja fekk åv Johanna i sômmras å, mä MODO-martjän på - sô i môro bir ä fôll segär!

Jåll


Sôm vanli sô ha'nt ja nå myttjy tä säjj nå. I môro skä ja tä skoln å näst vikku ä ä fâlut mä textanalys, å hä skä bi sjönt, för int ä hä då så roli int. Rolinär ä fôll d'ä sir ut sôm ja skä jôbbâ vikkon fyrtiett tä fyrtifyrâ, sô ja hôppäs ä går tä lös mä båd skoln å arbetä, ättäsôm ä bir rolinâ sakär i skoln nu, mä grannspråk å språkhistorja!

Män nu val ja fôll gå tä sängs, sô ja hôrkär ta mäg tä skoln i ti i môro. Ja hadd tänkt ja skull hinn mä tä läs litä inna vi sôm läs på "campus" skä sis å jö nå gruppôppjift.

Röstâ

I da har ja vâri å röstâ. Fösst gånjän på länji sôm ja va tä min högstadiäskolâ å. Röstâ i rômmä sôm vi hadd Ängälskâ i. En åv dôm ja jekk i skoln mä dännä tog livä å säg i hälga sôm va, sô ä tjändäs fôll litä kônstut. Ä trôkut nôr tôkkä händär. Ânn va en rikti rolin en sôm man barä har bra minnän åv.

Fôr tä tal ôm nå rolinär sô har håkkyn börjâ jän, å MODO har börjâ mä två segrâr. Nu hôppâs ja dä dôm tar sä tä slutspel. Ja tror lagä ä vältji i år å, mä bra målvakt å bättär på vâr plass.

Kräftur

Ä kärftti nu å i hälga har vi vâri i vårôm stuggu å fiskâ kräftur. Vi fekk då övär hundra styttjän, sô näst vikku bir ä fôll tä ät ôpp dôm! I kväll kåmmär Johanna hem från Stôkklôm, sô då skä ja fôll in tä stan å hämt hännär.

Höst

Ja ha'nt hôrkâ skriv nå hännä på länji, å ha'nt nå myttjy tä hôrk tä ä nu dihäll, men ja jett fôll skriv nå. Näst vikku börjär fôll skoln ijänn. Ä sir fôll int ut tä bi nå myttjy mer jôbb, sô de här vikku bir fôll de sistâ. Senn får man fôll si ôm ä bir nå mer senär.

Sôvdax

Ä så vådli trött nu, sô ä får bi tä gå å lägg sä i sänja å sôvâ. Ja jett ôpp tiut i môro å ha'nt sôvi nå myttjy dôm två senäst nättra, nästa int assint, sô ja bövär fôll sôv jän litä.

Stôkklôm

Ä hemmâ ättär å ha vâri tä Stôkklôm, mä Johannâ å vâri på Sonisphere. Ä va fôll vältji. Anthrax va fôll bäst, tyttjär ja. Värä va då nå ogâli dåli - ä rägnâ hel dan sô ä vart suskut å lerâ övärallt å vâttn sôm rann in på tunnilbanästasjon. Ä vådli trött nu å, sô ä bir fôll tä dussjâ å sôvâ trâst, sô ja hôrkär ôpp tä jôbbä i môro.

Ramirent

I da har ja vâri fôsst dan på Ramirent. Ä jekk vältji tyttjär ja å ä va då roli. Ja har fått tjör trukk å håll på å si sô masjinära fungerâ sôm dôm skullâ. Nu mått ja i sänja, sô ja hôrkär ôpp i môro å.

Minnäskortsläsâr

Nu har far min tjöft en missädkortsläsâr, sô nu går ä tä lägg in bildära från kamra. Sô ja tänkt bju på litä blandadä bildär från sômmârn

Båt- å fiskätur mä Johanna
.
Messômmâr
Rängäng
Ättär rängän kåmmär sola
Ôppa på ârtknubbän

Ly på mäg

Hännä kan man ly på mäg från radion i går. Ja ä kvâr i Tammäråsn mä Johanna, ättäsôm vi hadd tänkt åk tä Sôlläröa i môro, sô man får fôll hôppâs d'ä int bir e massâ rängän.

I brist på anâ bjur ja på ett kort från Ârtknubbän på mäg mä Fjällgryttjän neraför å Utgryttjän längst bårt, tror ja.
Å hänn ä ett ogâli gôtt öl sôm ja fekk åv grannan ättär ja fyllt år.

Dalaradion

Johanna jekk ditnä i jåns å skä sitt dännä å pratâ litä. I môro ä ja sôm skä sitt dännä å prata. Får fôll hôppâs d'ä int ä så farli, ä skä ä fôll int vâ. Nu bir ä fôll barä tä sitt hännä mä jitarrn å vänt på d'ä börjär inna ä bir tä åk täbaks dôm sju mila tä Tammäråsn.

Ingâ bildär

Få'nt in nå bildär från kamra på datorn nå, ättäsôm kortläsarn int vill nå å hä gå'nt tä lägg in bildär mä sladd nå dihäll. Älläst hadd ja nå vältjinâ bildär från i förrgår nôr ä toråkt å rägnâ nå ogâli. Ja mor i mi lisslsystär ä hemmâ i Bjus nu menn skä fôll trâst ut tä Rog ijänn. Johanna åkt tä Rättvik i jåns å kåmmär täbakart hitnä tä hâlv åttâ, sô ja skä fôll hämt'na då, sô skä vi fôll ut tä Rog. Ja skä nog ta mäg e bastu.

På tisda skä ja förästn vâ mä i radio. Ä nå sôm går nu på sômmârn nôr man sjikkär vidâr tä fôlk man tyttjär skä vâ mä dännä då. Å nårôm gammâl lärarinnâ tä Johanna tykkt ho skullâ vâ mä, å då sjikka ho vidâr tä mäg då.

En bild från messômmârn, i brist på anâ

Fas fölsäda

I da ä ja esamän hemma i Bjus. Johanna åkt tä Rättvik i jåns å mor kåmmär fôll int hem än på nå timâr. I da fyllär far min år å, sô ä bir fôll tä ät tårtâ i kväll. Senn får man fôll si ôkkä sôm händär. Men nu hôrkär ja'nt skriv nå mer. Ä så vârmt utâ å sola sjinär, sô ä fôll bättär tä gå å tä jö nå å int barä bi sittandäs hännä hel dan.

Färg

I da har ja vâri esamän i stuggu i Rog å skrapâ färg på uthusä. Röfärga går bårt lätt - ä barä tä bôsst åv ä. Ä vita på knutan å hä ä litä värrä. Å int har ja hittâ nårôm bra skrapâ dihäll. Fekk nästa ôpp jädda i vika i da å, men ho villa'nt mä ôpp nå. Men inna sômmârn ä fâlu skä ho ôpp. Kansji int ho, men jära nårôm arstörrä! Så myttjy mer har fôll int hänt i da nå. Har bastâ å fått bårt allt röfärg från mä å sykklâ hem hitnä tä Bjus. Såg en tjöddär å mång kattur ättär väjjän hem, men int nå mer än så. Nu ä ä natta. Hajjö!

Bårlänjä

Ä nyss hemkåmmin ättär två vändur tä Bårlänjä. Fösst tä hämt Simon å nu tä hämt lisslsystra mi å dôm. Sô träffa ja Johanna litä nu, nôr ja va dännä nu senäst gånjän. Fekk två fössenadä fölsädasprässäntär i da å - simglasögur åv Simon (vettja vârför) å Nutella åv Olov (ä ju gôtt i all fall). Nu mått ja nog sôvâ. Ja ä älläs yr ättär å vâ sittandäs  i en bil i säxta mil, bir ä fôll mä två vändur fram å täbakart. Å sô har ja ju tjört in tä Fâlu e vända å ut tä Rog två, sô hä bir fôll övär tjuggu mil hä. Go natt!

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0