Nôrrland

Täj, nu va ä vådli länji senn ja skrev nå hännä. Ja har fôll kansji int så myttjy roli tä säjjâ, menn nå skä ja fôll kunn kläm ur mä!
 
Hä har då vorti oskapli myttji ti i Nôrrland dôm senäst månan. Från mittn åv Juli tä fôr nôrâ vikkur senn har ja vâri ôppi Vindeln i Västärbôttn å jôbba täll å från. Ôm vi har vâri dännä i e å e hâlv vikku sô har vi vâri hemma i kansji e vikku äll nå. Ättär dä vi hadd vâri dännä sist gånjän sô fekk ja vâ hemma i två vikkur inna hä var daks tä fâr nôrrut ijänn. Denn här gånjän vart ä litä längär tä åka. Sô nu sittär ja i Vuollerim, unjifär fyra mil sör ôm Jåkkmåkk (Jokkmokk). Hänn'ä nästa riktin vintär. Ä hilut å fint nästa överallt! Vi har vâri hännä i e vikku nu, å ja hôppâs dä vi kann vâ fâlua å åk hemm tä hälja! 
 
Luleälva från Laxede kraftverk, sôm vi är å jôbbär på
 

Kâll hälg

Sô, nu har'ä vorti vârmär ättärn kâlln sôm va i hälja. Å ättäsôm vi bor långt nerâ milla åsan hännä i Bjus, sô pä hä bi smällkâllt, nôr'ä väl bir kâllt. Sô natta milla lögdan å sôndan va hä nerâ på tjugguniä grar kâllt. Hä va nog bra dä ja int sôv hännä i hârrbrä då. Hä mått nästa ha vâri nerâ undär tiä grar vârmt hännä innâ då, tror jag. Nog va hä då oskapli kâllt nôr ja va hem e stônn på ättärmiddan på lögdan.

Nu vart hä litä bakvänd årning, menn i fredas va'nt ä sô ogâli sjönt tä gå ut tä Harâldsbo häll, i tjuggu grar kâllt, mitt i natta uta långkalsångâr. Hilu i sjäggä vart ja å - menn hä ä fôll kârut!


En tôkkän lykklin mann hann va

Täjj, tôkkâ låtâr Emerson, Lake & Palmer har jort fôr i tia! Dôm senäst dagan har ja barä setâ å lytt på å spelâ "Still... You Turn Me On" å "Lucky Man". Vettja ôkkä hä ä mä dôm, men hä gå'nt tä lätt bli tä ly på dôm. Å Greg Lake va vådlin tä sjunga nôr 'ânn va yngär! Ly på dä här barä - hä ä nå oskapli fint!


Tômt'n (usprungli utgåva mä litä ändringâr åv mäg)

"Ä kônstut", sa fars farfar,
"fast hä bir närâ jul,
sô sir vi in' nå tômtâr
uti ett enda sjul.

Men fôr, nôr ja va litn,
då fanns ä, skä ni si
bå tômtesâr å råndur
å myttjy trôlläri.

Dôm tisslâ, å dôm kutâ
kring hârbra föjs å stâll
Ja, jag ha' själv fått hört ä,
sô intä är ä râll.

Men skull vi få si sjymta
åv tômtn hänn i Bjus
sô skull ä nog vâ smällkâllt
å litä tungäljus.

"Ja minns", sa gammälfarfar,
"att tômtn ja fekk si,
hân va oskapli stäkku,
sôm tômtan pä fôll bi.

Hä glimmâ uti sjäggä
sôm sjärnur i dä blå,
ty sjäggä va fôll hilut
så kâllt sôm hä va då.

Å våli bråttôm hadd'n
sô luva sland å slang.
Ja minns fôll hur ä rônnâ
nôr hân åt skogän sprang.

Vettja, vâ tômtan höll sä
i dagsjus - kansji dôm
inunder gammäl gränâr
i skogän hadd nå rôm.

Men under jusäst nättra
sô sôv dôm int' e smul'
å hadd e fasli jörâ
nå vikkur trâst fôr jul

Mest va dôm kring dôm gålan
där ä fanns huslin flit
å sämjâ, å dôm pysslâ,
sô lykkâ hittâ dit.

Vi va då jämt så gl
dä tômtägubbâr fanns.
Men nu för tia, tror ja,
sô finns dôm int nônstans"

Allt detta sa' fars farfar
och log så hjärteglatt
vid minnet utav tomten
en månklar vinternatt
Originaltext av Elin Hammar

Avänt

Hä har hunni mä tä bi andär avänt nu, å hä liddjär då litä snjö utâ på gåln. Men int ä' sôm hä har vâri dôm två senäst vintran nå. Ja hôppâs då dä hânn kåmmär på rikti inna jula. Hä skä hälst vâ ôpp tä knäna tyttjär ja då! Vettja ôm ja har så myttjy mer tä sägâ ejäntli. Hä lôftär då peppârkaku i hel husä, å hä är ju int dumt! Å dä där nôsskâ "Nissene over skog og hei" ä roli mått ja fôll sägâ å. Hä va fôll allt.

Dimmâ å susk

Täjj, vâ fort hä jekk tä bi dålin tä skrivâ hännä ijänn. Trôkut vär ä' då mått ja sägâ. 'Ä barä grått å suskut å'nt assint nôn snjö. Hä va e vådli dimmâ nôr ja åkt hem i da å, sô ja såg fôll int mång metrâr nôr ja åkt fôrbi Sôrås. Men sjön kåmmär fôll trâst, hôppâs ja! Inna snjön kåmmär tänkt ja bju på litä fin prôggrôkk ijänn. Den här gånjän får hä bi Gentle Giant.

Jitârran

Nu hänjär âllâ jitarrar på väddja, sôm dôm skä. Å nog vart ä fôll fint, tyttjär ja. Ân tä vänstär ä då den nyâ jitârrn - en Hagström Super Swede. Men ja har vâri utâ å kutâ i jåns, sô ja hôrkär int skriv nå mer hännä nu. Nu får hä bi tä ly på musik å spelâ litä jitârr täss ä ä dax tä sôvâ, tror ja.


Camel

I da vart ä tä jôbbâ litä ijänn. Hä va'nt assint dumt, ättär tä ha gått hemmâ i en månâ äll nå (hä ä vådli trôkut). I môro skä ja fârâ tä Jäväl å på nôn kuss å, sô hä bir då litä tä jö.

På senäst tia har ja då spelâ myttjy jitârr, nu nôr ja har fått en ny å hel en å. Ja val fôll lägg ôpp nôn bild hännä senär å. Man får fôll hôppâs dä ja bir bättär på tä lägg ôpp tôkkä å skrivâ hännä. Hä har vorti myttjy Camel ur högtalâran å. Å ôm man vill bäll man fôll ly på dôm, ôm man int rea har jort hä!


Jitârrâr på väddja

I da kåmm jitârrn sôm ja had sjikkâ ättär. Men hä va'nt sô roli sôm hä skull'a vâri, ättäsôm hasn va spruttjin ôppâ vä huvvä. Men oskapli fin va'n! Hängâran tä jittârran å basn va då helâ å sittär på väddja å jittârran å basn hänjär dännä så fint sô!


Hârrbrä

Täjj, tôkka ti ä har täjji sen ja skrev nå hännä. Hä har vorti längär än vanli - å hä ä'nt litä dihäll! Hä har fôll hänt myttjy sen senäst gånjän, men hä hôrkär ja'nt skriv nå ôm, ättäsôm hä skull bi nästa ett halvår (litä övärdrivi).

Ja har hulli på å plôkkâ sôm en gâlin hännä i hârrbrä i jåns å nu fekk ja då litä bättär plass än inna. Ä visär sä fôll ôm man kansji kann hitt på nå anâ tä jö sô hä bir arvillär. Tä vikku bir ä fôll kansji lite mer plass, nôr jitârrn å hä ja sjikkâ ättär från Thomann dytjär ôpp. Hä skä då vâ tôkkâ hängârâr tä jitârran mä, sô då bövär int dôm ta nôn plass på gôlvä!

Hännä ä en dålin bild på hur är sir ut hännä.


Årepolska

Hä han't kåmmi ôpp nôrâ bildär än, sen messômmârn i Bingsjöstämma, sôm man kansji kan si. Ja val fôll jö hä trâst nôr ja får hôrk tä hä. Men hä får fôll bero så länji. I hälja har ja vâri ôppâ på bjusvikku lite å koxâ på Gammäl ln, sôm ä bygdäspelä hänn i Bjus. Hä vârt fôll int nå lång stônn dännä, ättäsôm ä blåst så oskapli å rägnâ å had sä. Nu mått ja hupp i sänja, sô ja hôrkär ôpp åt môran å. Ja skä tä Fâlu tä hämt litä elskåp sôm skä ut tä Classic Car Week.

Sômmârn

Nu har ä hunni mä tä bi sômmârn, å ä fôll int myttjy mer än e vikku kvâr tä messômmârn dihäll. Ja kåm hem från vårôm stuggu i Rog i jåns. Ja va ditnä å bastâ litä å huppâ i vâttnä. Å den här gånjän va'nt ä så oskapli kâllt sôm senäst. Då va ä fôll älvâ grar å nu va ä då sexta, sô hä vart fôsst dytjä för årä.

Vett ja ôm ja bir nå bättär tä skriv hännä i sômmâr - hä tro'nt ja nå. Men ja skä fôll fôsökâ tä skrivâ en äll två gånjär i månân. Hä har ju vort litä väl långt milla inläddja. Ättär messômmâr kansji ja kann få ôpp litä bildär på soknklär, messômmârstång å tôkkä sôm hör täll.

Ä litä trôkut dä man ä tvunjin tä gå ôpp å jôbbâ åt môrân å, älläst had man kansji kunnâ vâ ôppâ å koxâ på sjundä å åvjörandä millâ Vancouver å Boston, men hä ä sôm hä ä.

På väjjän tä jôbbä tiut en môro

Wikipedia

Ja glômd ju alläs bårt dä ja har jort e sia på wikipedia ôm bjusmål gå in hännä å koxâ, ôm ni vill.

Lådiddjän

Nu mått man fôll säjjâ d'ä ä lådiddjän - fugglan tjipplär, nästa all snjön har smulti å nôrâ små tuppur bôrjär fôll tä kox ôpp från jola. Hä har gått nå oskapli fort mä snöjsmältninga nôr o sätt igång å hä bir fôll grönt trâst å, skull ja tro. Ja tyttjä'nt ä va länji senn ä va tjuggu grar kâllt å snjö ôpp övär knäna.

På senäst tia har ä vorti myttjy prôggrôkk ja har lytt på, å hä har fôll vorti en del låtär skrivinâ å. Ja hôppäs dä man kann få igång nå å börjâ spelâ. Vi ä ju nôrâ sôm tyttjär ä skull vâ roli, sô vi val fôll barä sätt igång ä.

Tininga

Sô nu, har ja vâri mä i tininga. Ä va i lördas, men sôm vanli sô ha'nt ja hôrkâ skrivâ nå. Men ä går då tä läsâ på: http://www.dt.se/nyheter/falun/article910478.ece

Den här månan skä ja fôll ta tä skriv e sia ôm bjusmålhttp://www.bjursas.se/, å sô hadd ja tänkt dä ja skull få ihop e wikipediasia ôm bjusmål å, men hä får fôll ta de tia ä tar.

RSS 2.0