Trâst nyår


Jul å snjö

Ä har vâri e rikti bra jul, tyttjär mäg! Ja fekk e bjusmyssâ, sô ja ha'nt nå tä klag på! I går va vi tä farmor i Jäväl å åt mä hännär å släkta dänn.
I dag skull ja ha åkt tä Tammäråsn mä Johannâ männ mor hännäs villâ hämt'na tiut, inna ä börd tä snjugâ nå oskapli, sô ja bir hänn hemmâ i da. Ôppi Rättvik hadd dôm strömåvbrôtt täss för e timâ senn ällär nå. Hänn varä barä litä i môrâs. Nu har ä snjugâ rätt myttjy hel dan, sô ja ä gla - ä skä vâ myttjy snjö!

Trâst ärä håkky å. Fösst MODO sôm spelär ôm e hâlvtimâ å senn J-VM tä kvälln! I môro skä nog Johannâ kåmm hit å, sô bövär ja'nt sitt hänn esamän.

Hemmâ

Sô, nu ä ja hemmâ ijänn. Ja har fôll vâri hemma i nôn timâ nu å äti prinskôrv, sjuti nå pukkâr utâ å spela litä jitarr. I môro ä julaftn å hä skä fôll bi roli. Go mat å kansji mann får nå fint å, sôm e bjusmyssâ. Ä bir fôll sôm vanli - e massâ mat å släktn på mors siâ. E riktin vit å litä kâll jul sir ä ut tä bi å, sô ja ä gla. På juldan skä vi tä Jäväl å träff farmor å kusinär å ät mat dänn å.

Fekk en riktin fin julklapp åv Johannâ för ja hadd jälpt tä i bagäriä å - vi skä tä Stôkklöm i Agusti å si Iron Maiden, Heaven & Hell (Black Sabbath) å nå fler!

I môro tro'nt ja ja kåmmär skriv nå, sô ja får fôll säg go jul mä'n dålin bild på gräna!


Jusär dagâr

Nu bir ä barä jusär å jusär i ett hâlvår. Ä fôll ejänntliän därför mann firâ jul från börja, på vikingatia. Ä fôll sjönt dä ä bir jusär sô mann sir nå uta ävän ôm ja tyttjär ôm nôr ä ä mörkt å. Nu sittär ja i Tammäråsn å skä tä å sôvâ. Johannâ har bakâ i sjutta dar nu, sô ho ä litä trött. I môras jälpt ja tä å stupp brö i pôsar, sôm vanli, inna ja, Johannâ å Linda åkt ner tä Rättvik å hannlâ å va mä brö tä dômsäs far. Ä va vådli halt utâ å, sô vi åkt nästa ner i ditjä, männ hä va på'n litn väg uta bilâr, å hä jekk int nå fort, sô hä va fôll bra. Ättär vi hadd hannlâ va vi tä tjörtjgåln mä jus å åt på Vikarbyns Pizzeria.

Hällst skull ja villâ sitt ôppa å si ôm mann får si lokatta sôm ä hänn ômkring, men vi vâl fôll sôvâ. Ho ha vâri hänn på broa tä husä ä gått ômkring, å hä vor ju roli å si'na. I môro skä ja hem tä Bjus ijänn, sô'nt ja missär jula!

Nôr ja får täbakârt datorn min sô tänkt ja jö ä litä vintri hänn på sia å.

Natta

Nu ä sent på natta. Ä tjuggutre grar kâllt å ä rikti sjärnklårt. Ä sô mann barä vill lägg sä i snjön utâ å kox ôpp på sjärnon å njut åv vintärvärä. Ä glimmär i snjön å sôm ôm ä vor sjärnur på bakkän å, å vinnögon tä fâstu ä alldeläs hilua å sir nästa ut sôm dôm ä fulla åv blommur åv hilâ.

Ja skä trâst gå å lägg mä å fösök vârm ôpp sänja. Ja han't vâri ôpp dänn nå, männ ä vâl fôll vâ svinkâllt. Ä kâllt dänn ôm ä barä ä fämm grar kâllt, sô. Inna ja skä sôva sô tänkt ja ja skull ligg hänn på sôffa å ly på far mins gammlâ Pink Floyd-sjivur.

Håla ol

la ol från senäst inläddjä:

tjölsin - kall
koxâ - titta/tittade/tittat
lu/fâlugän - färdig
dihäll - heller
guvi - gett

Tjölsin da

Tjölsin da, kan mann då lungt säjja! Ja å Johannâ har vâri på stan i da å koxâ ômkring. Ja va tä Expert å skull si ôm datorn va fâlu - å ä va ân. Dôm hadd int hittâ nå fel nu dihäll - å ättär dôm int har hittâ nå fel sô han't ja rätt tä'n ny. Nu skull ân på Expert ta hem ân å si ôm ân kunnd klur ut va sôm ä fel å i alla fâll få si nôr ä bir fel. Ättär hä åkt Johannâ hem tä Tammäråsn å ja hem tä Bjus. Nu sittär ja i hârrbrä å ä fryssin (mäst ôm händra). Ä litä dåli mä vârmâ hänn å ä tjuggutvå grar kâllt utâ! Ja vâl fôll sitt hänn å fösök å få ôpp nå vârmâ. Ja ha tännt två jus sôm kansji jör ä litä vârmär. Dôm ha'nt guvi nå myttjy tä vârmâ änn, männ ä kansji jälpär litä.


Jåll

Ä fanns int nå jöra på Kånsum nu nå sô ja får fôll si ôm ja hittär nå anâ. Ja skä ju kansji läs på högskoln i Fâlun nôr ä bir nämmär lådiddjän å. I môro skä ja donâ inför jula hänn i hârrbrä å kansji hem tä Simon. På ättärmiddan skä ja tä Fâlun mä Johannâ, sôm skä vâ litä leugän. Ä skull vâ bra ôm datorn ä fâlugän å, sô ja int bövär vänt nå mer på an. Ôm an int ä sôm an skä nu sô bir ja sinnugän!

Snjö!

Nu snjugär ä rikti! Åkt ôpp tä Tammäråsn i går, å då hadd ä int snjugâ så myttjy hänn nå, men dänn ôppi hadd ä hunni kåmma litä mer. I môras nôr vi jekk ôpp sô hadd ä kåmmi mer än en dässimetär å ä fortsått å snjugâ undär dan å. Vä tiä sô tjörd ja ner Johannâ tä Rättvik å Tannläkarn å järlin va halt ä va! Dättjän på biln va litä dåli å, å dôm hadd int plogâ ôpp tä Tammäråsn hällär, sô ja fekk tjör fösikti.
Nu ä ja hemmâ i Bjus ijänn å ä har snjuga hänn å, ä fôll int rikti så myttjy sôm i Tammäråsn, men ä snjugär litä mer hänn nu än ä jol dänn. Senär kåmmär Simon hit å vi skä fôll ut å sjut pukkâr, sôm vanli å hôppas ä kåmmär en snjödimp sô vi får snjö ôpp tä knäna!
I môro skä ja tä Kånsum å hör mä Läjf ôm ân har nå jörâ åt mä!

Sjutâ

Sô, nu ä ja inna i hârrbrä ijänn. Simon har gått hem å ja ä nästa helt slut. Vi ha vâri uta å sjuti i säkärt fyra timâr. Sô har vi turats ôm å stå i mål å, fast mä e snusdosâ iställä fö pukk, sô ä int jör så ont. Ä ha vâri rikti roli, å ä vârt ju int sämmär åv snjön sôm kåmm! Ä va'nt så myttjy, men ä ju bättär än ingä! I môro skä ja nog tä Tammäråsn, ôm ja int får min dator då, sô bir ja fôll dänn i nå dar. Nu skä ja fôll barä sitt hänn å ta ä lungt å kansji gå in å drikka litä vattn å si på tv.

Tômtn

Ä kônstut, sa fars farfar, 
fast hä bi nära jul
så si vi int nå tômtar 
uti ett ända sjul

Men fôr, nä ja va litn, 
då fanns hä skä ni si 
både tômtisar å råndur 
å myttjy trôlleri. 

Dôm fissla å dôm kuta 
kring hârbrä, föjs å stâll. 
Ja, ja ha fôll själv fått hört ä, 
sô int är ä râll. 

Å vådli bråttôm hadd’n, 
sô luva slang å slang. 
Ja minns fôll hur ä rönna, 
nä han åt skogän sprang. 

Vettja vâ tômtan höll sä 
i daksljus? Kansji dôm 
inunder nå gammâl gränar 
i skogen had nå rôm. 

Men under ljusäst nättra 
så söv dôm int e smul(u) 
å hadd ett fasli jörâ 
nå vikkur trâst fô jul

Men skull vi få si sjymta åv 
tômtn hänn i Bjus 
sô skull ä nog vâ smällkâllt 
å litä tungäljus. 

Ja minns, sa gammälfarfar 
att tômtn ja fekk si, 
han va då intä hâltn 
så lång sômm Ann-Mari. 

Hä glimma uti skäggä 
sôm stjärnur i ä blå, 
fö skäggä va fôll hilut, 
så kâllt sôm hä va då.

Mäst va dôm kring dôm gålan 
där ä fanns huslin flit 
å sämja, dôm pyssla 
sä lykka hittâ dit. 

Vi va då jämt så gla’a 
att tômtegubban fanns, 
men nu fö ti’a, tro ja, 
så finns dôm int nônstans


En dikt på bjusmål sôm finns sôm tavlâ å hänjir i tjökä hänn. Ja ha jort litä ändringâr sô ä skä vâ ättär mitt sätt å skriv på.

Trâst jul

Ja ha'nt vâri så bra på å skriv nå nu på sist tia men nu tänk ja ja skull få ihop nå. Ja ha mäst vâri i Tammäråsn å sô. I förrgår vâ ja hoss Alexander å såg på håkky å sô. I da fekk ja för mäg å jö ett håkkymål, sô ja tog nå brädur å fekk ihop ä, sô ja å Simon har sjuti litä. Trâst ä jul å, å ä börjär tä bi litä tjölsi uta å. Nästa vikku skä ä bi rikti kâllt sir ä ut sôm, vikku ättär hä å - milla tiä å tjuggu grar kâllt! Sôm ä sir ut sô skä ä snjuga nå dar å, sô ä kansji bir en vit å kâll jul - sôm ä skä va! I môro tänkt ja gå ôpp rätt så tiut å ut å sjuta, nôr man sir nå. Nu på kvälln ärä så vådli mörkt, sô man sir ju int puttjän nôr man sjutär å an bir svår å hitt på å. Ä liddjär fôll tre styttjän uta dänn tror ja. 
Simon sôm kutär ômkring vä Lissjärn

Möss

Ä i Tammäråsn nu å väntär på att Johannâ skä bi fâlugän mä å bakâ. I går natt nôr vi skull sôva så varä nôn mus sôm sprang ômkring hänn inni rômmä å let, så vi sätt e fälla på gôlvä. Nôr ja koxa dänn i môras i hôpp ôm å få si'n dänn så va ostn bårta, men int sått ä nôn mus dänn. Vi får fôll jö't nytt fösök i kväll - dôm har nå hôl i gôlvä i rômmä brevä sôm dôm tar säg ôpp ur. Dôm skä klän grän hänn i kväll å, ättäsôm dôm skä bakâ framm tä jul å int ha ti mä hä senär. Trâst skä vi vârm på mat från i går å - rikti goa biffar mä jollp'rur!

Sjusôvâr

Vetja va sôm jör så ja sôvär sô länji ibland. I da väkkt mor mi mäg vä trâst ättär ett! Ja hadd ju sätt klåkka på tiä, så ja int skull sôvâ sô länji. Nu ä ja vatjin i âllâ fall å har vâri innâ å äti  "môrâsmål" å sittär hänn å fundrär på va ja skä jö i da. Paola villâ ja skull kåmm hem tä Simon å jö'na sällskap, ättäsôm Simon ä på Tempo å jôbbär. Ja kansji skä mä Johannâ tä Sörås, kåmmär int hôg ôm vi skull sôvâ dänn för Johannâ skull jö nå i Rättvik i môro.

Ä snjugär utâ å - ä börjär bi vitt å fint. Ja hôppâs vi slippär vârmâ nu, så ä liddjär kvar! Ä skull va bra mä en riktin snjödimp!

Innspelning

Ä sir ut sôm ôm ä på slutä int kåmm mä nå, menn ä jö'nt sô myttjy.


Dator å vintärvär

Va tä Expert i går, sôm ja sa. Dôm sôm skull ha laga'n hadd int hitta nå fel å skull ha övär åttahundra kronur för ä int va nå fel, sôm dôm sa. Expert skull betala hä i alla fall. Nôr ja kåmm hem la ja in Windows 7 å hôppadäs ä int skull va nå fel ättär hä menn nog va ä hä. Ä ju sjukt dä dôm skä ha nästa tusn kronur för dôm int kann sitt! Ä fôll dôm sôm skä je mäg päningar ättäsôm dôm tydliän int kann klar åv ä dôm skä!

Johannâ plôkkär å har sä mä gräjjur sôm skä tä di nya läjjenheta å ja sittär å lyr på musik å skä fôll jälp'na å ta mä nå å ät. Skä fôll int jö nå myttjy mer i da änn å si på TV å kansji nå Arkiv-X å så. I môro skä ja fôll mä datorn tä Expert ijänn å tä Bjus ättär hä. Skä fôll hör ättär ôm ja får en ny dator iställä - för dôm på Expert värka'nt sô gla på lagningsnissan hällär - å skä dôm böv betala för fler "lagningar" bir ä fôll int sô billi för dôm hällär. Ättär nästa lagning sô har ja rätt tä en ny dator å. Ä visär säg fôll hur ä bir.

Va hemm tä Simon mitt på dan i da å såg på Kill Buljo å. Rikiti rolin nôssk film! Å ä va vådli fint vä Lissjärn mä is på hel tjärn å hila å litä snjö. Ä sjönt ä ha vorti kallt nu - hôppas ä hållär i sä så mann får rikti vintärvär mä myttjy snjö! Nu skä ja jälp Johannâ - skrivär fôll mer senär ällär i môro!

Julkalländär å snjö

Ja å Johannâ jekk ôpp vä sju i môras för å si på julkalländärn å nôr ja koxâ ut jônnôm vinnöga sô hadd ä snjuga! Ä fôll int sô myttjy snjö menn ä bättär än ingä alls! Nu skä vi trâst ner på stan å jö nå. Johannâ skull tjöp julklappar å ja skä nog hör ättär mä Expert hur ä går mä datorn. Nu skä ja barä ät litä inna vi går ner.

RSS 2.0