Trâst däsämbär

Sittär esamän i Fâlun nu. Johannâ ä mä Alläx å jör nå. Får fôll si nôr ho kåmmär täbakart. Degblandarn ä'nt fâlu än hällär, så ho skä'nt bakâ nå hällär. Ôm ho skull ha åkt tä Tammäråsn skull fôll ja ha åkt tä Bjus, menn nu tror ja ja bir kvar hänn täss i môro i alla fall. Ja får fôll sitt hänn så länji å vänta på'na.

I môro ä ä däsämbär å. Ôm ä in börjär snjugâ i vikku bir ja nästa sinnu. Ä ju vintär nu - ä skä va snjö uta! Ja tror ä skull bi kallt i alla fall, så mä litä tur så skä ä fôll kåmm snjö. Int för ä mônär å gnäll på suskvärä men man börjär tä bi trött på ä. Blött övärallt å kôlsvart på kvällan ättäsôm ä int finns nå snjö sôm lysär ôpp nå.

Fâlun

Nu ä ja täbakart i Fâlun ättär en da i Bjus. Sô myttjy tä julstämmnig ha'nt ä vorti änn nå, men ä kåmmär fôll mä snjön hôppas ja (nôr an nu hadd tänkt kåmm hit). Ja å Johannâ va ôpp tä Dössbärjä mitt på dan i da på julmarknad, int sô stor men mä lit roli tä kox på - ja hitta e bjusmyssa dänn så nu vet ja i alla fall nôn sôm jör na! Ä kôstär fôll en del, å man ä ju bjusing, men ättäsôm man ä bjusing skä man fôll ha e bjusmyssa å!

Nôr vi kåmm in tä stan sô fekk Johannâ för sä dä vi skull ät på McDonald's sô vi tog ôss nå ostburgar dänn inna vi jekk hem. Nu skä vi ta å si på litä Arkiv-X. I môro skä ja nog hem tä Bjus ijänn å vänt på tisdan å håkkyn! Mä Petär Fôssbärg å Markus Näslund i MODO kann ä bi ett roli håkkyår ändå! Ja tror ja får vänta täss näst höst mä å si MODO i Leksand å hä tjänns bra!

Advänt

I môro ä fösst advänt å jusstakan står i alla vinnögon å gör så man kann si nå i mörkrä. Näst vikku skä hä bi litä kallär å ja hôppas vi kann få litä snjö å sôm lysär ôpp. Ja å Johannâ ä i Bjus nu å i môro skä vi nog på julmarknad hänn i Bjus, ja skä hä i alla fall. Johanna skä kansji tä Tammäråsn å baka men dômsäs degblandar har gått söndär, sô an mått lagas fösst å ho vet int ôm dôm hinnär jö hä nå. Nu sittär ja å drikkär julmust å njutär åv å si justatjän i vinnöga å skä trâst gå ôpp å lägg mäg hos Johannâ i sänja - liddjär å läsär nôn tining.

Ja skä fösök å bi litä bättär på å skriv nu i vikku sôm kåmmär å - ä vart int sô myttjy i vikku sôm var nå. Å ja hôppas ja får min dator trâst å, så skä ja spel in litä ijänn.

Julgrän hemma hos ôss


Ingä alls

Ja ha'nt skrvi nå myttjy på nå dar nu å hä ä barä för ja int har jort nå myttjy å ä jö'nt ja nu hällär nå. Simon kåmmär kansji hit senär. Ä bir fôll sôm vanli - NHL, musik å så. I môro skä vi kansji spela litä mä Pursuer å. Johanna kåmmär från Tammäråsn på kvälln å sô ä bir fôll tä å sôv i Fâlun. Nu skä ja spel lit Eastside Hockey Manager - ä ett vältji roli spel.

Mormos Missa

Nu fekk ja lust tä skriv lit hänn ijänn. Ja tänkt ja skull fösök å öväsätt "Mormors Katt" tä bjusmål, ä sôm ja kan hitta på nätä. Ä finns int nôn öväsättning tä bjusmål nå.

Men ôjôjôj, ôkkän eländin kattstakkârä” sa Mormor, fôsst gånjän ho såg Missa.
Ä va en môro trâst ättär jul. Ä va vådli kâllt å ä hadd snjugâ på natta.
Mormor va på väg ut ättär vä, å ä va då ho fekk si e tôcka oskapli magär katta, 
sôm sått på hârbrästrappa. Å ä va ho o kâllâ för kattstakkârä. 
Missa koxâ på gumma sôm kåmm gåändäs övär gåln. Ho tänkt: ”Äro farlin tro?
Ä nog bäst tä pass sä!” Mormor ställd ifrån sä väkôrjän å börja tä språk mä'na.
”Skä'ntu kåmm hit sä je får klå dä litä? Usj, varä va kâllt. Frys du'nt? Kansji du ä svång?


Översättning:
” Men oj, oj, oj, vilken eländig stackare!” sade Mormor första gången hon såg Misse. Det var en morgon strax efter jul. Det var väldigt kallt och det hade snöat under natten. Mormor var på väg ut efter ved, och det var då hon fick se en förskräckligt mager katt, som satt på härbresbron. Det var den hon kallade ”stackare”. Katten tittade på gumman som kom gående över gården. Den tänkte: ”Är hon farlig tro? Det är nog bäst att passa sig!” Mormor ställde från sig vedkorgen och började tala med Misse: ”Ska du inte komma hit så att jag får klia dig? Usch så kallt det är! Fryser du inte? Är du hungrig tro?”
http://www.dalmalsakademin.se/

Vikkus ol

Vikkus ol:
krukkäl (krukkla, krukklu) - krångel (krångla, krånglig)

Fikâ i Fâlun

I da har ja vari vatjin senn sju ällär halv åtta. Ja jekk ôpp vä halv åtta tror ja då. Ättär å ha äti môrâsmål mä barungâr sôm sprâng ômkring å skrek fekk ja å Johannâ sjuss tä Päsbôrg ättäsôm Johannâ skull dansâ mä sinâ små dansbar. Ja väntâ dänn inna ja jekk tä bussn å åkt hem tä Bjus - höll nästa på å sômna på bussn. Nôr ja väl täjji mäg åv bussn sô va ä barä tä hâlk säg hemövär i rängnä. Ättär hä han't ja jort sô myttjy mer än å jälpt tä lit mä matn å vari mä in tä Annâ å Petär å fika ättäsôm Petär fylld år.
Nu skä ja nog spel lit NHL å ly på musik å kânsji spel lit jitârr ällär fjol.
Lissjärn - suskut å grått


Trött

Halvliddjär i Johannas säng nu å vådli trött ättär å ha sôvi ungefär tre timar å vari ôppa å jälpt tä i bagäriä. Johanna skä tä Päsbôrg senär å dansa mä bara å ja skä fôll åk tä stan, sô kåmmär ho senär tä Fâlun. I kväll bir ä håkky å. Nu hôppas ja å tror ä ha vänt fö MODO. Ä'nt ana än stort, ä sôm Peter å Markus ha jort! Svartvadet å dôm skä man int glömm hällär sôm sjänkt otroli myttjy päningar å!

Ja hôppas ja får täbakart min dator trâst å. An har vari bårta i mer än två vikkur nu tror ja.

I môr bi'nt ä sô myttjy skrivät tror ja. Fösst skä ja möt Paola vä tågä halv tre å så skä vi tä Bjus å bak tårta å senär bir ä fôll tä å va hos Simon hel kvälln - an fyllä ju tjuggu i da! Nu hôrkär ja int sitt hänn nå mer å skä si på Simpsons.

Esamän

Johanna ä i Tammäråsn å ja sittär esamän i stuggu ijänn ättäsôm Simon jekk hem ijåns. Ä börjär tä å bi trôkut nôr Johanna int ä hänn. På onsda mått ja kansji tä Tammäråsn å je'na hännäs nyttjyl tä Päsbôrg.

I môro skä ja sôm sakt språk mä nôn från McDonald's hôppâs ja kan få ârbet dänn sô ja får lit päningar. Hitta'n fâlukôrv inna å sô ja vet va ja skä äta å. Ättär ja vari i stan skä ja nog hem tä Simon å hitt på nå. Ä bir fôll sôm vanli, skull ja tro. Nu skä ja sitt hänn å fortsätt å ly på U.K. sôm ä vältjin prôgg-rôkk: U.K. – In The Dead Of Night
Sôm ni kansji kan si sô har ja täjji mäg för å si tä sô âllâ a-jud har fått â fö yppi a å a fö stängt. Ä tar lit ti, men ôm ja jör ä sô kansji ja lär mäg!
â - a som i kall
a - a som bokstaven uttalas i alfabetet på "rikssvenska"

Ôkkä suskvär

Ja tror nog suskut skull va vikkus ol alla vikkur. Ä fân suskut hel tia å ä si'nt ut tä bi villär hällär! Ä går nästa int tä ta säg övä åkärn nôr man skä tä bussn nå för ä sô suskut å lerut. Kan ä int bi kallt nôn gång? Ôm ä int ä kallt å snjö vä advänt bir ja nästa sinnu. Ä ju novämbär nu - ä skä kåmm sjö å lägg säg nu! Ä ha ju snjuga men int mônär ä nå nôr ä sô varmt sôm ä nu - ä fösvinnär ju sô fort ä ha kåmmi. Nu skä ja sitt hän å int jö nå alls täss ä daks å sôva.

Vikkus ol

Vikkus ol:
bläjja - blädra

Trâst Bjus

I går va ja å Johanna tä Sörås för hännäs lisslsystär fylld ett år. Vi va baräst dänn å fika inna vi skull mä bussn täbakart. Ja huppa åv i bjus å Johanna åkt tä Fâlun å träna. Nôr ja kåmm hem, susku åv snjö å rängän, så markt ja dä ja hadd Johannas nyttjyl i fikka, sô ja fekk ta bussn in tä stan å sôva hänn iställä för att ho skull kåmm tä Bjus, sôm vi hadd tänkt.

Nu ä Johanna å tränär ijänn å ja skä trâst ta bussn ner på stan å hem tä Bjus ättär hä. Johanna skä tä Tammäråsn å baka täss på tosda. Ja kan't följ mä nå för ja skä si ôm ja får nå jöra på McDonald's. Ja hôppäs ja får ä, sô ja får lit päningar. Ä fôll int ä bäst man kan jö men ä fôll vältji. Nu skä ja plôkk ihop hänn å jö mä fâlugän tä å åk. Simon kåmmär nog föbi senär å. An va lit fö klen för å spel än sô vi får fôll hitt på nå ana.

Julmust

I kväll skä ja nog tä Sofia mä Johanna, Krulle, Alexander och ana kônstut fôlk. Johanna ä i Rättvik nu, ho åkt môras å skull tä tannläkarn å på't mötä. Vettja hur ä kåmmär bi tä kvälln. Så länji tänkt ja sitt hänn å drikk julmust. Skä fôll få tag på fôltjä å. Äh, vi får fôll si hur ä bir.

Ä bir fôll Tammäråsn läll

Nu sittär ja i Bjus å skä fôll tvätt hårä å plôkk ihop lit klär å så inna ja skä hupp på bussn tä Vitja (Vikarbyn) å följ mä Johanna tä Tammäråsn. Simon liddjär hemma å ä klen, sô ä finns fôll jussôm int så myttjy tä jö hänn i Bjus nå.

Johanna bjö mä på tjinamat i da å. Ho skull mens ha ä, sô ä va fôll bäst tä jö sôm ho sa, sô ho int vart farlin tä va i närheta åv. Å sôm bjusing kan man ju int takk nej ôm ä int kôstär nå! Johanna skulle tä Må Bättär å gå jônnôm lit dänn, sô ho kan börj å träna trâst sô ä därför sôm ja ä esam nu.

Nôr ja får täbakart datorn min ijänn sô skä ja spel in lit sôm man kan koxa på hänn ijänn mä lit sôm ä bra å vet nôr man läsär å så - e lita kôrt undävisning, skull man kunn säga.

vikkus blågg

Ni kan gå in på http://dotteremelie.blogg.se ôm ni vill kunna bi vikkus blågg!

Dalmål

Hitta e sia sôm man kan ly på lit dall, rikti dall. Hänn får ni nå sôm ä lit svårär å föstå än bjusmål. Ä våmhusmål sôm talas i Våmhus i nôrra dalan. Ja ä grannar mä'n sôm kåmmär från Våmhus å man kan hör dä dôm pratär rätt sô likt fast grannän min brytär jussôm barä, vettja ôm an kan tala rikti nå. Vill ni hör på mer så koxa på: http://www.sr.se/cgi-bin/dalarna/program/artikel.asp?programid=2366&artikel=2130064

Vikkus ol

Vikkus ol:
åvavla - avsides beläget ställe

Svångt i husä å svång

Johanna ä forfarandä uta å bakär å sittär esam i husä å har koxa på Simpsons. Nu sittä ja å ly på Emerson, Lake and Palmer å väntär på dä dôm skä bi falu sô man kansjä kan få lit mat. Ja börjär tä å bi vådli svång! Ättäsôm Johanna skä bak i môro å sô bir vi kvar hänn ôppa i da å. Vettja va vi skä jö. Kansjä skull hör åv sä tä Alexander å hör ôm an har lust tä hitt på nå. Ä barä lit lurt tä ta säg hänn ifrån, ä ju e riktin åvala sô hä gån't nå myttjy bussar nå (ä nästa kônstut dä ä går bussar). Nu kåmm Johanna in mä tjöttfäss å sa åt mäg å börja jö mat, sô ja skä fôll jö hä nu.

Tiugän môro

Sô va man ôppa tiut ijänn. Sittär på sänja i Johannas rum i Tammäråsn å tyttjär ä rätt sjönt å va ôppa tiut. Dôm två senäst dagan har ja sôvi nästa tiä timar, vettja hur ä ha vorti sô, ja han't vakna nå, helt enkelt. Nu har ja vari vatjin i lit mer än e halvtima å skä fôll trâst ut tä jälp tä å stupp brö i pôsar. Johanna å Gunvor (Johannas mormor) ä rea dänn uta å bakär.

Hänn bakär dôm


Sönda

Sôm ni kan si så vart ä ingä skrivät i går ändå. Vä säxtia ringd Selle å undra ôm ja å Johanna villa mä tä Alexander. Fösst vart Johanna lit sur, ättäsôm ho int hadd mä säg allt sôm ho tykkt ho bövdä tä mäg men tä slut sô åkt vi mä Selle å Krulle tä Vikarbyn, eller Vitjä, sôm ä hetär i Rättvik. Ä va en trevlin kväll mä mat å påkär å så!

Nu sittär ja esam i Johannas läjjenhet å väntär. Ho kåmmär fôll hit trâst, inna vi skä tä Rättvik ijänn. Ho skä tä Päsbôrg å jö nå å ättär hä skä vi fôll tä Tammäråsn. Ja börjär bi svång nu å sô ä fôll daks å jö sä nå å äta inna man skä iväg.

Livä sôm mas

Ja tyttjär ni ska koxa på Marcus blågg. Han skrivär ôm livä i Dalan å allt sôm hör tä. Ä kan ju int bi fö många dalblåggarä - ällär? Sô ôm ni, sôm ja tyttjär dä Dalan ä bästa sôm finns ällär barä tyttjär ä roli å läs ôm Dalan sô koxa in dänn!

Nu skä ja å Johanna si på "True Blood" inna vi läddjär ôss å sôvär. Hôrkär int skriv nå mer nu. Skrivä nog mer i môro!

Ä snjugär

Ja, ä snjugär mitt på dan fö fösst gånjän i höst, tror ja! Kåmm hem ijåns å ä trött vådli trôtt ättär å ha gått ôpp sô tiut. Ä va'nt nå sôm man hadd nå nytta åv, hä på arbetsförmedlinga, sô ä tjänndäs lit onöut men å si snjön dal ner jör mä gla. Ja hôppas ä snjuger hel dan å mer än nu. Nu ä barä nå få flingur sôm kåmmär men ja vill ha en riktin snjödimp!

Kan't sôva

Ha lega i sänja i e tima nu tror ja men kan't sôva nå. Lär ju ôpp i môro bitti sô ä vor ju bra ôm man kund sôva. Skä byt musik nu inna ja gå ôpp å läddjär mäg ijänn. I môro bir ä arbetsförmedlinga fösst i alla fall, senär bir ä kansje tä å spel lit mä pôjkan inna ä daks å sätt säg å si på Peter Fôssbärg å dôm i Tre Kronur! Ja hôppas ä hållär för an nu å dä an väljär MODO! Nu skä ja sôva!


Huvark

Tjänn ja börjär på å få lit huvark nu. Hôppas ja int håll på å bi rikti klen. Tjänd mä lit klen i går kväll å men ä jekk övär. I da ha ja vari in mä datorn ijänn - hôppas dôm lagär an nu! Johanna har åkt tä Tammäråsn å ja ä i Bjus nu. I môro skä ja ôpp vä sju ällä nå fö ja skä tä arbetsförmedlinga vä niä. Vettja va hä ä ja skä jö dänn men ä fôll bäst tä gå. Nu skä ja ligg hänn å spel NHL å så å hôppas huvartjän släppär.

Ett oskapli åkandä

Ä nå oskapli va man skä åk milla Bjus, Fâlun å Rättvik (Tammäråsn). Nu ä ja i Fâlun å Johanna lidjär å sôvär. I môro skä ja in mä datorn ijänn å tä Bjus. Johanna skä täbaks tä Tammäråsn å baka. Vettja va ja skä jö. Får fôll hitt på nå mä Simon skull ja tro.

Sittär å koxär på lit siur ôm dall nu. Ä finns ingä ôm bjusmål - ä lit trôkut. Ja får nöj mä mä dôm sôm ä i närheta - ä finns ju myttjy sôm ä likt. Ä vor roli å tal mä nôn sôm kan rikti bjusmål sôm skull kunn jälp mä. Ä skull bövas e bok mä uttalreglär å så! Ä skull va roli å kansje skriv e tining på bjusmål å je ut i Bjus! Ä int sô hävli mä täxtär på bjusmål, å nå sôm man kan ly på finns ä då assint, va ja vet.

Tammärtrôll

Hitta nå bildär från i lådis hänn i Tammäråsn å tänkt del mä mäg åv dôm.


Jållprur

Nu skä ja ut å skalllprur mä Johanna, hännäs mor å mormor, sô dôm kan bak i môro å. Va sôm händär senär får vi fôll si. Hôppas ä kåmmär snjö - ä finns e lita möjlihet! Men sôm sakt - nu skä ä skalas jållprur!

Tuttull

Nu har ja jälpt tä lit mä å pakk brö. Ä sjönt å va dänn uta på môran å stupp brö i pôsar. Fösst tar man sä nå brö å ätär inna man sätt igång å så bir ä rikti môrasmål mä gröt mä linnbässylt ättär föst dejän. Nu liddjär ja i Johannas säng å ly på musik. Skä nog gå å si på Simpsons trâst, på nôsska viasat 4. Dôm visär Simpsons nästa hel dan! Johanna skä fôll bak nå tima tä, sô ja lär ju hitt på nå.

Vi bir kvar hänn i Tammäråsn tä i môro ättäsôm dôm skä baka i môro å. Ä visär säg fôll ôm ja skä jälp tä nå då. Nu skä ja ligg hänn täss näst Simpsons börjär.

Hemma

Nu ä ja hemma i mi stuggu i Bjus ijänn. Kåmm hem från Simon ijåns å sittär å väntär på Johanna sôm skä kåmm hit mä nattbussn. Ja å Simon ha ät mat hemma hos hônnôm. An ha flytt in i husä nu, sô ä vart fôsst gånjän an bjui på mat hemma hos hônnôm! Ättär vi hadd äti så vart ä sôm vanli - kåla, NHL å "Guitar Pro". Ä va tänkt dä ja skull ha åkt in tä stan trâst inna tôlv men bussn jekk int ättäsôm ä hälgda sô Johanna får sôm sakt kåmm hit. Ho lä fôll kåmm vä tretia sô ja få fôll hitt på nå täss ho kåmmär. I môro skä Johanna tä Tammäråsn men ja bir nog kvar hänn å ä mä Simon iställä. Johanna skä ju baräst baka, sô ä'nt nödvändi dä ja ä dänn å stör när o skä sôva å ôpp vä sex. Nu skä ja ly på musik, spel jitarr, fjol å NHL täss Johanna kåmmär!

RSS 2.0