Fâlun

Nu sittär ja läjjenheta å väntär på dä Johanna skä ta säg ôpp från sänja. Ho jekk å la sä nôr ja fortfarandä låg å drog mä, å så sômna ho ôm! Nôr ho har täjji säg ôpp skä vi ner på stan å ja skä in mä datorn å nôr ja jort ä skä ja ta bussn tä Bjus å hitt på nå mä Simon. Johanna skull tä nå vännär i kväll men ja hôrkär int följ mä'na nå. Nå "häloin" skä ja då int fira (ällä va man nu jör), fö mäg är ä baräst en vanlin hälg fast mä'n massa jus på tjôrtjgåln. Ä då fint dänn på kvälln nu mä alla jus sôm brinnär i mörkrä. Nu skä ja få ôpp Johanna - hajjö!

Svång

Ä fortfarandä nå fel på datorn, sô ja lär fôll in mä an ijänn. I da han't ja jort myttjy alls baräst seta hänn i hârrbrä. Trâst skä ja å Johanna in tä stan, sô ho int bir sinnu. Simon villa ja skull kåmm hem dit å jälp tä å bär sänja tä nya husä - an skä flytta tä granngåln. Men han hittär nog nån dänn hemma å sôm kan jälp tä. Nu skä ja jö mä falu fö å åka. Börjär tä å bi svång sô ja skä nog ät nå inna vi åkär.

Vikkus ol

Vikkus ol:
svång - tom, hungrig

Fösst gånjän


 å ô

Nu har Johanna åkt tä Fâlun för å hämt nå å ta bussn tä Rättvik. Ho skä baka i môro, sô ja bir esam i da å stösst deln åv dan i môro. Ällär, i da bir ja int esam, ättäsôm Simon kåmmär hit lit senär. Vi lär fôll spel NHL å så, sôm vanli.
Ja hadd tänkt ja skull spel in nå å lägg ôpp hänn å, sô ni kan hör hu Bjusmål låtär. Ja kann int helt bra, men vältji ä fôll! Hä sôm ja int vet rikti ä hur ô skä utalas rikti å nôr ä skä va â i alla ol. Ô ä ett jud sôm liddjär milla ö å a å använs mäst nôr hä ä o i vanli svänska. Iblann skä ä esätt ö i ol sôm har ö å, men ja vet int ôkka ol hä ä. Â ä svänskans kôrta a-jud, sôm i "halv". Ä finns i Bjusmål sôm långt å kôrt, sôm i Fâlun (långt) å trâst (kôrt). Ja hôppas ja skä hitt nårôm bok ällä nôn pässon sôm kan jälp mä mä hä.

Men ja skä fösök å hitt nå sô ja kann spel in nå fast hä kansjä int bir rikti sôm ä skä.

Go natt

Han't huvi ti ällä hôrk tä skriv nå i da å nu skä ja å Johanna sôva. Go natt

Tammeråsn

Nu ha ja skala jållprur tä tuttulln sô dôm kann baka mer. Johannas skull ha baka i môro men nu sir ä ut tä bi på Tosda iställä, sô vi skä fôll åk tä Bjus senär. I kväll lär ä fôll int händ nå myttjy. Kansje man skull ta sä tä Simon ällär nå. Får fôll si va Johanna tyttjär å. Täss vidar få ja fôll vänt å si.

Vikkus ol

Nu ä bryddja på plass infö vintärn. Ä rätt tungt å lyft dôm där delan men ä går ôm man ä nå styttjän. Ja, mor, far, mi mostär Anna å Peter va ä sôm jol ä, sô ä jekk bra. Ättär hä åkt vi hem hit å åt. Ja har barä setat hänn å spela NHL å så. Bäll hända ja åkär tä Rättvik å åkär mä Johanna tä Tammäråsn, men ja tro'nt ä går mä bussan. Ja vet baräst dä ja måst tvätt hårä annas bir ä fôll å sitt hänn i kväll å.
Vikkus ol:
sjåga - tala, sjunga, spela, göra något långsamt och tråkigt

Hålrôkk å fjol

I da har ja vari å spela mä Erke å Simon - ä jekk vältji å Paola tykkt vi va bra å! Ja, Simon å Paola åkt in tä stan vä ett-tia å ja jekk sen vidar tä Noslund (missa prässis bussn) å hämta min jitarr. Nôr ja hadd jort hä tog ja bussn ner på stan ijänn å leta ättär Simon å Paola. Dänn träffa ja på Patrik å han hadd träffa dôm å sa dôm va på Möron. Nôr vi kåmm dit så kåmm dôm prässis ut. Patrik hôrka'nt spel nå å an å Simon jekk å tog sä'n öl på ä nya ställä i stan mejja ja jekk ôpp tä varpgåln å vänta på Erke. Vi sått dänn å spela lit täss Simon å Paola kåmm. Ättär vi hadd repa jekk vi å åt inna ja tog bussn hem. Nu sittär ja hänn i hârrbrä å har spela lit NHL å fjol. Vettja va ja skä jö rästn åv kvälln. Bir fôll tä sitt hänn å trôka. Kund ha stanna i stan ja å, å träffa lit fôlk men ja va så oskapli trött då. Nu tyttjär ja ä hadd vari kul men nu gå'nt ä nån buss å ä börjär bi sent.

I môro skä vi fôll ut tä Rog å få ôpp bryggdelan på varann å - dôm liddjär utspridd på gåln nu. Johanna kåmmer "hem" i môro å fast ho skä tä Rättvik å Tammäråsn, sô ja bir fôll själv hänn då å. Simon å ja lär fôll säkärt hitt på nå nån gång undär dan.
la ol:
ltji - någorlunda
möron - myrorna (e möra, flera mörur)
mejja - medan
Så kan ja si ut nôr ja spelär å sjungär


Huvark

Simon å Paola jekk hem ijåns. Nu liddjär ja barä på sôffa å lyssnär på Eivör Pálsdòttir å hôppas dä huvartjän skä släpp. I da va ja å Johanna tä stan å hämta min dator å Johanna åkt tä Lintjöping. Ättär hä sått ja å vänta på dä Paola skull kåmma. Ja å ho jol fôll int så myttjy inna Simon sluta. Nôr an sluta åkt vi tä Tempo å handla lit å hämta'n. Paola jol gå tjöttfässås å så har vi baräst seta hänn i stuggu å lyssna på musik å så. Ja har hållt på mä datorn å. Int har ä vari roli - å nu nôr ja va nästa falu mä allt så va ä samma fel sôm nôr ja va in mä'n! Man bir ju sinnu!
Nu bir ä fôll å ligg hänn täss ä daks å sôva.

Suskvär

I da har ja vari tä arbetsförmedlinga mä lit pappär sôm ja int hadd mä förr gånjän. Ho sôm jälpt mä dänn tjännd tydliän mor å far, ättäsôm ho hadd vari mä på Afrikaresan dôm jol i sômmras. Ho va då snäll å trevlin å jälpt mäg å få hä jort. Ättär hä jekk ja å Simon ôpp tä Varpgåln å spela, Erke kåmm lit senär. Ä jekk bra å vi kåmm en bit på en ny låt å. Tror an vart nästa falu. Ättär vi hadd spela jekk vi ner på stan å åt pittsa - rikkti gôtt va hä! Fast Erke hann knappt få mat inna han börja å blö näsblo sôm höll i säg i en kvart! Nôr vi hadd äti klart jekk ja mä Erke å Malin hem tä dôm, fö Johanna hadd missa bussn, så ja kunnd int ta mä hit tä läjjenheta. Ja å Erke spela lit tv-spel inna ja jekk ner tä stan å mött Johanna å jekk hit.

I môro skä Johanna tä Lintjöping å träff en vän å ja skä möt Paola vä tågä. Ättär hä skä vi fôll ta ôss tä Bjus å vänt på dä Simon slutär vä åtta. Sen skä vi fôll hitt på nå. Ä bir fôll å spel NHL å lyssna på musik, sôm vanli.

Å nu börjär ja bi trött på suskvärä sôm ä. Kan ä int bi kallt å snjö?


Ja å Johanna på slaggvarpä vä Varpgåln


Trôk

Ä trôkut tä sitt hänn esam i stuggu. Lyssnär barä på musik å koxär runt på nätä. Skull fôll kunn gå å lägg mä - men ja tjänn int för å jö hä nå. I da har ja int jort nå myttjy alls. Seta hänn å jort klart mä olboka på datorn. Låna grannäns fjol lit å. Ä jekk bättär å spel på'n fullstor än Johannas lissl fjol men ja lär då spel mer ôm ä skä bi nå. Nôr ja va täbaks mä an tä Helén så kåmm Lännart, en ann grannä, å. Vi stog dänn å spåka lit å så sa an dä an hadd nå fjolar hemma, sôm ja kunnd få låna - sô ja skä fôll ta å jö hä! Ä ju kul å spela, fast ja fekk ont i vänstärhanda å högärarmän.

Johanna vart kvar i Tammäråsn å skull jälp tä å baka i môro å, sô ja bir esam hel dan i môro å. Far min tykkt ja skull byt däkka på biln, sô hä bir fôll å jö nå sånt i môro. På kvälln skä ja kansje va mä Simon ällär nå. Johanna kåmmär fôll täbaks då å - ä visär säg va hä bir. Nu skä ja fortsätt mä å trôka.

Snjö!

Mi lykka ä jol! Ä snjögär! Nôr ja får si ä snjöga för fösst gånjän bir ja sôm en litn baril ijänn! Fân va gla ja vart nu! SNJÖ!

Ja hôppas ä bir lika myttjy snjö sôm i vintras. Bildn ä från fäbruari.


Bra å veta

Tängkt barä säg tä dôm sôm läsär å tyttjär ä ä lit svårt tä fösstå dä man kan koxa undär "Bra å veta nôr man läsär" å "Vikkus ol". Dänn finns ä öväsättningar å så.

Esam

Sittär hänn hârrbrä i mi esamhet ijänn å trôkar å lyssnär på musik. Trôkut sôm ä ä fekk ja för mäg å skriv nå vässär ôm en gammal esam gubbstuffil. Johanna ä hemma i Tammäråsn å skä baka i môro å man lär ju jö nå i alla fall. Nu börjär ja tä å bi trött sô ja skä fôll gå tä sängs trâst.

Esam sitt ja i stuggu
å hör varjän hyla uta
mörkrä har lakt sä
å tunglä sprir sitt jus

Ä tjirgär vällt från döra
från sprynjur drar vinn in
ä tjölmsi å rått
ôm hänn ändå vari e brasu

ja frys sôm en hunn
å kläna fallär trâst åv
bena hôrk ja’nt rör
ja ä slut i båd krôpp å själ

ja ä gammal å klen
å int lär ja bi villär
ä tjäns dä ä trâst ä slut
ôm ja ändå hadd hôrk
sô skull ja ja åv mä mä själv


la ol:
gubbstuffil - gammal skröplig gubbe
tjirgär - gnisslar och låter
vällt - gällt, starkt
sprynjur - springor

Hansäs hällar

Nu ä ä trâst daks å sôva - ä rikti trött ättär dan sôm vari. Fösst dona ja i harrbrä senn jekk ja å Johanna å mött Simon å Paola sôm vi jekk ôpp tä Dössbärjä å Hanses hällar mä å hä ä fôll ett par tjillometär ôppfösbackä. På Dössbärjä visa vi Paola runt lit å koxa på husa å jura dänn inna vi jekk ôpp mot Hansäs hällar. Ôppa dänn njöt vi fôll lit åv utsiktn å så. Ja å Johanna koxa på gammla träggåln sôm fanns dänn för i tia. Ä'nt nån litn hällär. Vattnledningar å kranar för å vattna hä sôm va dänn å plattur mä mönstär på sôm ha vari gångar bland hä sôm växt dänn. Ä va nog vålä fint dänn. Mor mi sa dä man kalla ä "Paradisä". Nôr vi hadd vila ôss jekk vi hem tä mäg å höll kåll på håkky, lyssna på musik å så. Vi såg på Masjävlar å, sô Paola skull få si hur ä ä hänn i Dalan. Ä fôll roliast/mest synd ôm Johanna, sôm ä från Rättvik å vet ä ä sôm i filmn på rikti. Simon å Paola jekk hem halv tôlv ungefär å ättär ä jekk ja å Johanna tä bussn in tä stan tiä övä tôlv. Sô nu sittär ja i Fâlun ijänn å kulla mi liddjär i sänja å läser e bok.

Nån da skä ja nog ta mäg in på Svadlings å, å hör ättär hur myttjy ä kôstär mä'n rôkk tä bjusdräktn. Ja hôppas dä ä int ä så oskapli dyrt, sô ja kan tjöp'n nån gång nôr ja har päningar. Å tupphätta (bjusmyssa) hôppas ja ja får tä jul! Ja skull faktist villa gå i bjusdräkt varjä da. Ä sjönt å ha an på säg å ä fint å. Hällst skull man ju haft riktia skor tä å, men dôm kôstär nå sô omyttjy så. Nôr ja har vorti rik så skä ja då skaff mä hä å! Men nu skä ja sôva - go natt!


Utsikt övä Rogsjön, från Hansäs hällar, i lådisla ol:
omyttjy - väldigt mycket
i lådis - i våras (lådiddjän är våren)

Arbetsförmedlinga

Nu har ja vari på arbetsförmedlinga! Ä jeck fôll bra, å an sôm ja prata mä va jälpsam å trevlin. I kväll kåmmär Paola ôpp från Stôkklôm ijänn. Ä va roli vikku sôm va, nôr o va hänn, sô ä bi skôj dä ho kåmmär ijänn. Ho kåmmär fôll fler gånjär å, ättäsôm o ä i Svärjä i tre månar. Nôr o kåmmär skä fôll ja å Johanna ta ôss ner tä tågstasjon å möt'na mä Simon innan vi åkär tä Bjus allihop. Tä dess bir vi kvar hänn i läjjenheta å lyssnär på musik å så.

Varg

I môras va ja sôm sakt ôppa tidi. Sôm takk fö jälpn feck ja tre bröföpakkningar å e hundring! Ä rätt så hävli å va dänn i bagäriä.

Ä ha vari rikti fint vär i da å - solsjen å baräst nån gra. Nu har ä vorti varmär, men ja hôppas ä bir snjö i môro, sôm dôm säjjär!

Kvälln har tillbringa hänn i hârrbrä mä Simon, dator, jitarr, kåla - sôm vanli. Johanna kåmm hit ättär å ha träna småbara på Päsbôrg å. Nôr Simon jeck hem såg an varg å! Å int va an nå rädd hällär. Simon va baräst nån manslängd från an. Sôm ja skrev förut vart ja ju brått nôr ja skull hem dänn ifrån. Å int va ä helt kônstut då, nôr dôm sprinjär in blann husa å! Ja hadd i å fö säg järna sitt en varg. Björ har ja sitt, men lokatta å varg skull va kul å si hä å.

Nu ä daks å sôva men fösst skä ja lyssna på Gråtlåtn, sôm ja å Simon skä fösök å jö prôgg-rôkk åv! Ôm du int har hört an nå, så tyttjär ja du skä jö ä! Go natt!

Môro

Sô va man vatjin å ôppa tidi ijänn. Ijåns jeck Johanna ut i bagäriä å börja baka. Ja vet int riki vaffö ja jeck ôpp men ja får fôll sitt hänn ett tag å gå ut i bagäriä sänn ja å. Kansjä kann jälp tä litä i da å - ä jord ja ju senast ja va hänn. Ä bir nog rikti môrasmål senär å - gröt mä linnbässylt å så litä tuttull kansjä. Ä kônstut dä ja int ät gröt mer än ja jör - ä ju gôtt!

Skull haft mä nå å ta bildär hit å. Tunglä hänjir sôm e lita sjärva i ä mörkblå å sola ho letär säg sakta ôpp å ä sir ut tä å bi en fin solôppgång! Nu skä ja spel lit fjol tro ja.

Hôj!


la ol:
linnbässylt - lingonsylt
tuttull - tunnbröd (rätt typiskt för rättvik)
tunglä - månen

Tammäråsn

Fân va ja hôppas dä ä börjär snjöga rikkti trâst - ä skull va rikti härli mä vintär! Ä sjönt ä ä kallt uta i alla fall. Ä liddjär litä snjö ättär väjjän milla Bjus å Rättvik, men ä skä ju va ôpp tä knäna!

Ni sittä ja i Tammäråsn å jö'nt assint nå myttjy. Vi har vari inna hos Johannas mormor å äti pannkakur mä jolbässylt å linnbässylt. Ja ha fösökt å spel lit fjol å - ä jeck fôll sissådär. Tänkt ä skull va roli å kunn spel fjol tä prôggrôkk-låtan sôm ja å Simon ha skrivi.

Nu skä Johanna fösök å spel å. Ho har ju spela för i tia å ä ju hännäsäs gammla. Men ho kann't spel nå längär. Ä till å mä villär nôr ja spelär!

Bjus - Rättvik - Bjus - Falun

I da har ä vorti en sväng tä Rättvik för å hämta Johannas dator, sôm har vorti laga. Nôr hä va jort va ä så kallt uta å vi va svång i magan, sô vi jeck tä hännäsäs far, sôm sått å drack kaffä på arbetä, å ba ôm päningar tä mat. An tjörd ner ôss på Rättvik ijänn å så åt vi pittsa. Mätta å bälåtna åkt vi tebaks tä Bjus å hämta litä klär åt mäg å så. I môro skä ja tä arbetsförmedlinga å så skä ja bi knôa åv Johanna i skoln. Ättär ä skä vi (i alla fall ho) tä Tammäråsn. Ja kansjä skä spel in musik mä Simon - ä visär säg.

Johanna kåmm just ôpp från baä å skä fôll fösök å få mä hänn ifrån trast. Ja han't sy myttjy mer å säg hällär - så hôj!

En bild från Johannas lisslsystäs dop kann ja bju på i alla fall:


Vikkus ol

Vikkus ol:
suskut - vattendränkt (om mark, kläder och så)

Rängän

Ä då järiln ôkkä gôrvär ä skä va! Allt bir baräst suskut å rått. Barä ä bir rikti kallt trâst sô man slipp dä ä skä rängäna. Men trâst skä ä fôll snjuga hôppas ja. Viktiast åv allt ä dä ä ä snjö vä jul! Tänkt förrästn önsk mäg e bjusmyssa åv mor å far tä jul. Får fôll si ôm man kan få e. Dôm ä fôll int så lätt å få tag på ôm man int stikkär själv. Mor mi kan fôll stikka, men ja vet int ôm o hôrkär ä nå.

Trâst skä ja å Johanna in tä Fâlun ijänn, sô ho int bir sinnu. Ho skä ju ôpp tä skoln i môro, sô ho skä få sôva.

Släkt

Nu sittär ja i hârrbrä ijänn i mi esamhet. Ja ha ijåns vari mä Johanna tä bussn. Ho skull tä stan å hämt nå pappär å tä Rättvik ättär ä. Ja hitta i alla fall nå bötjär å pappär på rômmä mitt inna sôm ä stog e massa ôm gammla släkingar i, på min mormos sia. Alla, prässis alla kåmm från Bjus ända sänn slutä åv sjuttahundra- börja åv atahundratalä! Dôm flästa kåmm från Räxbo, Kvartäkta å Bjössbärg, tro ja. Å ända tä mormos farfar hadd dôm olika gålsnammän å! Kansjä man skull ta täbaks ä ällä nå. Mix Martin Bylund. Pers hettä nåra å. Men ättäsôm Alfred (mormos farfar) hett Mix, så liddjär fôll hä bäst tä. Tängk ôm mormor hadd leva, då hadd man kunna fråga e massa ôm hur ä va för i tia å så. Ho kunnd säkärt e massa bjusmål å.

I môro kåmmär Paola å, från Spannjänn, sôm ja å Simon börja prat mä på nätä for länji sänn. Nu tar o hand ôm nå barungar i Stôkklôm å lär sä lit svänska å. Ä skä bi roli å träffa'na å si va ä ä fö nårôm. Nu skä ja spela lit NHL å lyssna på musik å så. Hôj!

Sôva

Så hadd en da tä gått... I da ha ja vari mä Simon å lyssna på håkky å gammla plattur. Äntli har MODO täjji fösst trepoängarn! 6-2 vart ä mot Själläftäå. Innan hä jord ja'nt så myttjy. Ja å Johanna åkt en sväng tä Falun å hämta litä gräjjur å så. Nu ä ä ti å sôva - ja börjär tä å bi trött, å Johanna klämmär mä på ryddjän (sôm ja hôppas ho slutär ôpp mä ôm vi läddjär ôss) å har roli åt mitt brösthår...

I môro skä Johanna tä skoln å sänn hem tä Tammäråsn. Ja skä ut tä vårôm stuggu i Rog å ta ôpp bryddja mä far, Simon å Pärarne (nu SKÄ vi ta ôpp na). Får hôppas dä ä int blåsär så myttjy så hä int bir så svårt. Men sôm sakt - nu är ä ti för å sôva.

Go natt!


(Andär) vikkus ol

Hila på vass i RogNu ä ja hemma i Bjus ijänn. I går åkt ja å Johanna tä Falun, ättäsôm ho skull tä skoln i môras. Ättär ho kåmm hem låg vi mäst å koxa på TV. Ve två-tia jeck vi ner på stan å jeck ômkring litä. Johanna skull tä H&M å så jeck vi tä Dalans Museum å koxa på lit dräktär å så. Ja vill ha e kappa tä bjusdräktn å kansje en hatt sô man sir rikti fin ut å int böv frys nôr ä börjär tä å bi kallt uta. Ä myttjy man vill ha - men ä kôstär ju å. E myssa skull va roli å ha å nu tä vintärn. Så länji får ja ha falumyssa ällä nå anna.

Nu hôppas ja ä bir mat trast - har baräst äti môrasmål å två brösjivur mä Gustafskôrv (ä goäst man kan ha på brö). Ä va fôll tängkt dä vi skull ha täjji ôpp bryddja i da å, men ä vart ingä ättäsôm ä blåsä lit fö myttjy. Bäll hända vi får ta ôpp'na på onsda ällä freda.

Ättäsôm ja int skrev vikkus ol i fredas tänk ja dä ja skull jö hä i da - sô ä bir fôl andär vikkus ol.

Vikkus ol:
gnilut - kallt, blåsigt

Gôrungar


Nu ha vi vari i Sörås i nåra dar å ä börjär tä å bi drykt mä barungar sôm skrikär å har sä. Ja å Johanna skä ner tä Rättvik å gå på marknan ijänn. Johanna skull ha bullar å sôkkur. I ättärmidda ällär i kväll skä vi tä Falun.

Johannas far sa en rolin sak sôm nôn hänn i Rättvik hadd sakt tä sôn sinn - "Hadd je veta du vorti e tokka odåga hadd je gått ut i fjusä å rungka". Å hä ä'nt så kônstut man bir all nôr ä ä bar sôm springär å skrikär hela tia. Nôr man liddjär i sänja på môran kåmmär dôm å huppär i sänja å skrikär å skrikär jör dôm täss dôm skä sôva. Ä tur dä man int har bar runt säg varjä da!

Nu skä vi ta ôss ut i biln å åk tä Rättvik sô man får lit lungn å ro. Ä vålä kallt uta, men ä värt å bi lit tjölmsin för å slipp gôrungan. Dôm ä'nt så hämsk hela tia, men nog är ä drykt nôr dôm ska låt jämt!


Översättning från Rättviksmål:
Hadd je veta du vorti e tokka odåga hadd je gått ut i fjusä å rungka - Hade jag vetat att du hade blivit en sådan odåga hade jag gått ut i fähuset och runkat

 


A hosj

Nu sittär ja i Sörås å har ijåns hämta Johanna å äti. I môras vakna ja nôr Johanna skull ôpp - klôkka säx - å jeck ôpp! Ättär hä jälpt ja'na å hännäsäs mormor lit mä å bak tuttull (la brö i högar å stuppa dôm i pôsar). Trast är ä håkky å ja hôppas dä MODO änntli vinnär ättär full ti!

Min dator ä på lagning nu å bir fôll bårta i nårôm vikku. Hôppas ä int tar så lång ti. Ä'nt meninga dä an skä va söndär nôr man tjöpär an. Å ättäsôm Johannas dator ä på lagning å så lär ä int bi så myttjy skrivandä dôm närmsta vikkon.

I häljän bir ä Rättviks marknad, får fôll si ôm man hittär nå å ha men ä ä fôll samma sôm vanli å ja ha'nt just nå päningar hällär nå. Men ättäsôm Johanna har baka i da så kansje ho kann tjöpa nå i alla fall. I môro skä ho måla barungar dänn.

RSS 2.0