Trast Bjus

Ja har ijåns vorti täknôa åv Johanna - ryddjän, axlan å bena. Trast skä vi tä Bjus men Johanna skä in på kôpparstan fösst. Sen skä ho tä Päsbôrg på mötä å bir kvar i Rättvik sô ja bi fôll i Bjus själv, fast ä jö'nt så myttjy ättäsöm ä ä håkky i kväll å ho tyttjär int ä ä så roli. Ja lär fôll lägg övär nôra gräjjur från dän här datorn tä nån ann å. Ä nå fel på an sô ja får fôll lôv å lämmän in an, fast ja baräst haft'n i e vikku. Men nu skä ja jö mä falu för å åka. Får fôll si ôm vi skä ta ôpp bryddja i da, en ann da ellär e arôm vikku, ä visär säg.

la ol:
ijåns - för en stund sedan
täknôa - tillknådad (masserad (påhittat nu i stunden))
falu - färdig
arôm - annan för femininum (m. ann, n. anna, f. arôm/andrôm)

Säx månar

I da har ja å Johanna vari täsammans i säx månar - ä kônstut hur fort tia går! Nu ha vi kåmmi täbakart från stan ättär å ha äti på Maestro. Ä va lik gôtt sôm vanli å nu hôrkär ja int jö myttjy alls. Ä trött ättär i går å. Ä vart sent å ja vakna vä trast förr tiä. Ä va då roli i går i alla fall - fôlk sôm man ha träffa fö litä på senastä tia. Alexander sôv hänn å for hem tä Vitja ijåns. Rästn åv'n här dan kåmmär nog bi lungn. Johanna sir ut å ha sômna, sô ja skä fôll spela lite NHL ällä nå. Kansje går å tjöpär e kåla sänn å - ä skull va rikti gôtt! Ä jeck ju bra i håkkyn i går å! Petär Fôssbärg säjjär ja barä! Ja hôppas an bir kvar!

Trast håkky

Juståmäntäja - trast är ä håkky ijänn! Håkky ä nog ä ennbar ja int håll mä tä Dalan i - ä MODO ä skä va! Ä fôll far min sôm har fått mäg å håll mä tä dôm ättäsôm han ä från Härnösand å hållä på dôm. I år hôppas ja ä bir SM-gull ijänn (föståss) hu sôm hällst hôppas ja ä går villär än i fjol. Tar dôm säg int tä slutspel bi ja nå så oskapli förbanna! Dôm skä då vinn övär stôkklômman i da! Skull int tro dä ja skrivä nå mer i da nå, nôr ä kåmmär fôlk - så hôj på er så länji!

Bryddja å snôr

Har nyss täjji mäg ôpp från sänja å skä trast ät môrasmål. Sitter hänn å njusär, ä snôrugän å lyssnär på musik. Far min ringdä nyss å sa dä dôm skull byt tak på fasstu tä storstuggu i Rog sô vi skä ta ôpp bryddja en ann gång. Ä sjönt å int böva åk fram å täbakart. Nu bir kvar hänn å skä fôll kansje jälp Johanna å dona innan fôltje kåmmär i kväll. Ho skä då mens jö hä, ättäsôm ä ä hännäsäs klär - å dôm har int ja havi! Ä ä'nt så myttjy sôm böv jöras nå hällär. Nu skä fôll baräst hännäsäs klär bårt från gôlvä å så, så sir ä no myttjy villär ut. Undär tia tängkt ja hôppas dä snôra fösvinnär sô jag int njusär ner allt fôlk. Men nu ä ä môrasmål innan ja bir armer hungrugän!

la ol:
môrasmål - frukost
njusa - nysa
snôrugän - snorig
böva - behöva
mens - ovillkorligen, promt
havi (ha, hadd, havi) - haft
baräst - endast
villär (bra, villär, arvillär) - bättre
armer - ännu mer

Jåll

Nu sittär ja å koxär på Smallville å lyssnär på Thin Lizzy ättär å ha dona klart hänn i läjjenheta för i da. Johanna har täjji säg ett ba, sô ja kann jö litä sôm ja vill nu. Ä va så odonskli hänn, sô man kunnd knappt ta säg fram. Fast ä har vari arsämmär å nu sir ä då skapli ut. I môro skä ja ta mä tä Bjus på dan å ta ôpp bryddja i Rog mä far min. Bror min lär fôll jälp ôss litä men hansäs knä ä'nt helt än nå sô han kann't lyfta nå myttjy. Ättär ä skä ja åk in tä stan ijänn sô ja är hänn nôr ä kåmmär oknutt! Ä skä bi roli å träff fôlk man int har träffa på länji!

Ättär ett föslag ja feck i da skä ja skriv ôpp litä håla ol hänn så dä ä bir lättar å föstå
koxa - titta
täjji - tagit
odonskli - stökigt
bryddja - brygga
oknutt - främmande
la ol - svåra ord

Vikkus ol

Nu har ja vari vatjin i trast tre timar å Johanna liddjär å sôvär men klåkka skä rinja vä tiä, sô ho kåmmär fôll ôpp trast ho å. Senär skä vi in tä hännäsäs läjjenhet å dona. Ä så oskapli bôstut å klär sôm liddjär övärallt. Ä fôll int nå man tyttjär ôm å jö men hä kåmmär jussôm litä fôlk i môro å hä ä ju bra ôm dôm får plass.
Ättäsôm ä ä freda i da så skä ja skriv vikkus bjusmålsol å.

Vikkus ol:
groa (groda) - tjock och lättjefull kvinna

Vatjin

Ä'nt varje da man ä vatjin inna klåkka har vorti sju. Så våle trött ä ja assint hällär. Låg uta i harrbrä å va så fôdônat täppt i näsa, dä ja int kunnd ligg kvar dänn. Nu börjär ja tä å bi hungrugän, sô ja skä nog jö frukost å förvåna mor mi mä å va vatjin.

Brått

Järiln va brått ja vart när ja skull hem från Simon! Ä finns int ett jus sôm lysär ôpp nå dänn å jag jeck å hôppas dä ä int skull va nôn varg ällä björ dänn (björ tro'nt ja ä dänn hällär). Jussôm ja kåmmit bårt från hansäs gål sô hörd ja ä let från nå jur inn i skogän å ja tro'nt ja nôntin ha vorti så brått när ja ha vari uta å gått i mörkär! Å ja trodd ijänntli assint dä ä skull va nå jur dänn. Ja rös tä rikkti å feck tuppsjinn å feck nästa lust tä å börja kuta. Nu ha ja kåmmi in å sittär å mötjär tä mä ätter å ha vari uta. Ä våle tjölmsi nu - barest enn grad! Snart bir ä fôll tjäla i bakkän. Ja hôppas ä bir en rikkti gôrkall vintär mä omytjy snjö å hila på husväddjan å fin krikskois! Men nu är klôkka myttjy å trast går ja nog å läddjär mäg i sänja.

NHL

Nu sittä ja hemma hos Simon å skä fôll gå hemövär. Har seta hänn i Kvartäkta å spela NHL hela kvälln. Bäll fôll hända dä han vann mäst men ja vann då två. I môro börjär håkkyn å, Peter Fôssbärg skä spela mä MODO å ja hôppas dôm vinnär! Ä härli nu när håkkyn dräjji igång - ä tjänns dä vintärn närmär säg! Ä tjölmsi nu på kvällan å, sô hä bir nog sjönt å kåmm in ätter å ha gått hänn ifrån. Nu hôrk ja int skriv nå mer. Go natt!

Höst

Ä vart sôm Johanna villä, sô nu ä vi i Falun - men hä ä'nt baräst för dä ho villa hä - vi ha vari mä när morfas aska skull sättas ner i jola. Nu liddjär an dänn täsammans mä mormor å Tômmäs, morbror min. Nu sitter jag hänn i Noslunn å lyssnär på Ozzy å börjär tä å bi hungrugän, Johanna ho liddjär å halvsôvär i sänja. Senär ska man fôll kansje hôrk ta sä tä Willy's å tjöp e kålaflaska å. Ä hadd vari kul ôm ja hadd haft NHL på datorn å, men hä få vänta, sir ä ut sôm. Tyttjär ä ä sjönt dä ä ha vorti höst nu å, trâst kåmmär fösst snjön å. Ä finns int myttjy, när ä kåmmer tä åstiar, sôm ä villär än när ä snjugär för fösst gånjän!

Ny dator

Äntli har ja en ny dator! Ä vart en bärbar sôm ä omyttjy villär än an ja har hafft! Dôm på affärn hadd ä litä svårt å samsas mä an, ättärsôm ä va larm å så på, men ja feck an täslut! Undär tia dôm höll på dänn så hann ja å Johanna ta e fika å Johanna hann sätt in pänningar på bankän. Ätter hä for vi tä Bjus å ja ha fôll lakkt övär hä sôm bähövs från gammla. Johanna feck ut mä litä å. Vi jeck tä Baggbo, ä våle brannt upp dit hänn nerifrån Måsjbo-laon men ä fint!
I môro skä ja fôll fortsätta mä hä ja börja mä i da. Bäll fôll hända dä Johanna vill in tä stan ällär nå, men vi får fôll si.

Dop vä Bråssän

Nu ä vi i stan ijänn ättä dop å allt. Dopä va rätt kul, mest ättäsôm prästn va kul å fôltjä va'nt ä nå fel på häller, fast Johanna hadd jort mä litä brått när o berätta ôm barungan. Dôm va int så hämska men hadd fôll litä svårt å va still millanåt. Ä jeck int så hävli mä jittarrspeladä å sångän hällär å hä vartjer sôm dä alla va gla'a - ja va då fäjjin. Ä allti kul å få ha bjusdräknt på sä å spela jitarr! Ä va kul dä Johanna hadd rättviksdräktn sin å! Nu hôrk ja int skriv nå mer å skä lägg mäg i sänja å si på nå ôm fôlk sôm skä bo mä infödingar på kônstua ställän.


Bjus - Falun - Hosjö - Falun - Skogän vi huppbakkan - Hosjö - Falun - Bjus - Tammeråsn - Sörås

Sôm sakkt vart ä e massa åkandä i da. I môras kåmm far min å knakka på hârbrä nä ja å Johanna låg å sôv kvart i niä å hadd ingän nyttjyl in tä husä sô vi feck låv å gå ôpp. Ättär ä feck vi låv å åk mä an in tä stan sô vi kunnd ta biln dänn ifrån. Ä va ju rätt bra sô man kunnd ta biln tä Varpgårn å spela, även ôm ä int vart så myttjy spelat. Ätter vi hadd repat vart ä e vända ôpp tä huppbakkan hem tä nån sôm bor dänn uti skogän, fö Erke å Patrik skull hämta nå gräjjur innan ja kunnd sjussa hem dôm. Nä ja kåmm tä Johannas läjenhet kåmm ho prässis å, å hä va tur, för ä va ju ho sôm hadd nyttjyln. Ä hadd vari drykt å vänta dänn uta. Senn däss ha vi hunni mä å åka tä Bjus, äta å hämta Bjusdräkt, åka tä Tammeråsn å hämta rättviksdräkt å åka tä Sörås å spela litä "Guitar Hero" å si på film. Nu skä vi fôll lägg ôss i sänga å si på en film tä.
I môro är ä dakks fö dop vi Bråssn, sôm sakkt, så ä bi å dra på sä bjusdräktn! Ja ska fôll spela litä jittarr dänn å, får fôll si hur ä går - ja ha'nt förberätt mä nå. Men hä skä no gå bra. Får fôll si hu trött man ä barä. Johannas syskon lär fôll kåmm å si tä att man ä vatjin klåkka sju ällä nå.
Go natt

Fredakväll å vikkus ol

Nu ha ja å Johanna sitt "Dirty Dancing". An va fôll int allt fö bra, men Johanna villä si an, å ä jekk fôll ann. Nu sittä ja å lyssnär på Rush å spelär litä jittarr. Johanna liddjär å läsär litä i e bok, sôm ho säjjär ä bland ä bästa ho läst, sô ho få stå ut mä att ja roar mäg själv. Mått barä säga dä Rush ä så våle bra, sô ja vet int ôm hä finns så myttjy villär å lyssna på. Ett åv valas bästa band lär dôm då va. Ä kônstut hur myttjy musitjän man lyssnär på sjilljä sä. Ja själv lyssnär på allt möjli från dössmättall tä prôgg-rôck från sjuttitalä, fungk å fôlkmusik.
I môro bir ä rätt myttjy åkandä på rikkti. Fösst tä stan å spela mä pôjkan i "Pursuer" innan ä dakks för å ta sä tä Bjus (ôm ja int har Bjusdräktn mä mä tä stan på nå vis) å ättär hä skä ja å tammeråskulla mi tä Sörås å sôva dänn sô vi int missär nas sysstäs dop. Ôm ä går så skä vi kansje låna en bil hänn hemma i Bjus ällär i Sörås å åka tä Tammeråsen (e tôkka Åvala ä ä - liddjär mitt uti skogän) å hämta nas rättviksdräkt, sô ho bi litä finklädd å! Men nu ä dakks å sôva, sô man hôrkär mä allt i môro.
Ja hadd förrästn tängkt å ha vikkus ol hänn på sia. Ett bjusmålsol ällä nå ol sôm sjilljä säg omyttjy i utalä ällä bätydälsä från svännska! Å ä ju freda i da, så ja kann fôll läll lägg ôpp ä i da.
Vikkus ol:
kuppjärv - spindel

Bjus - Falun - Bjus

I da har ä vorti e massa åkandä - tjänns ä sôm i alla fall. Fösst åktä ja å Johanna in tä Falun för å hämta läjjenhetsnyttjyln sôm hännäsäs systär hadd å så skull vi ha åkt tä läjjenheta å hämta litä gräjjur sôm Johanna skull ha tä'nas systäs dop på sönda. Ja, Johanna å Linda jeck å åt tjinamat ättär vi hadd fått nyttjyln. Ättär hä träffa vi Erke på stan å så kåmm Patrik å, så bestämmd vi dä vi skull spela i môro, sô vi skä in tä stan i môro å. Tjöft jittarrsträngar ha ja å. Nu ä vi tebaka i Bjus å Johanna gnällär dä ho vill ut å gå. Ja ä trött å tyttjär dä vi kan bi kvar hänn å ta ä lungt. Men ä fôll så mä tjärnjar, dôm lär tjata å gnata litä sô dôm bi snälla millaåt å, kansje. Skä föll stryk sjorta tä bjusdräkn sänn å, fast ä får nog mor mi jö - ä bi fôll villär så. Å på sönda åkär an på, tä dopä.

Nu sir ä villär ut

Ja, nu sir sia int så ogali ut. Men nog skä ja fösök å få na arvillär. Nu skä ja äta nå litä - han't assint äti nå rikti i da. Ä bi kôrv sennär i kväll. Ä gôtt mä litä riktin mat. Ä bir mäst nå sôm barä gå snappt ôm ä barä ä ja å Johanna.

Klantugän kulla

Vetja ôm ä finns nå villär sätt å beskriv kulla mi. I går skull ho ta bussn från Rättvik tä Falun men missa'n fast o sått vä busshållplatts'n. När ho väl kåmm tä Falun sô va ä nå mä bussan sô ho missa en tä å feck ta en ann. Hä vart så dä ho missa läksjon ho skull på. I da skull ho tä dåktorn, å hä jeck ju bra - ho kåmm dit men int nyttjyln tä Päsbôrg. Nu lär o fôll åk från Rättvik å täbaka. Nog är o klantugän, men jag älska'na ändå å nå arrôm kulla vill ja då int ha!

Ja själv lä fôll åk ner på stan mä nyttjyln tä Johanna å så skull systra hännäs ha nyttjyln tä läjenheta. Ättär hä skä ja hem tä Bjus å kansje få ôpp nå bilder hänn på sia. I kväll kåmmä fôll Johanna å, så får man fôll si va sôm händär. Nu skä ja ät ôpp snabbnudlan mina.

Hôj!

Hänn hadd ja tänkt å starta en tôkkän där blågg - men int ôkkän sôm hällst. Hänn skä hä skrivas på bjusmål! För dôm sôm int vet va hä ä f'la, så ä bjusmål ett mål sôm talas i Bjus sokkän, sôm liddjär milla Falun å Rättvik, i Dalans järta. Tyvärr så ä bjusmålä näst intill utrota, sô man lär fôll jö nå för å bevara ä. Nu kann ja int bjusmål rikti bra nå, men ä ä'nt nån sôm märtjär ôm ja jö nå fel, skull ja tro, ôm hä ens ä nôn sôm kåmmä tä å läsa.

För dôm sôm tyttjär ä ä litä kul eller nå så tänkt ja föklara hur ä ja skrivä skä utalas:
l = det tjocka l:et som de flesta tycks förklippa med just Dalarna. Ersätter allt som oftast även -rd (bord = bol, hård = hål (hål = hôl))
o = alltid o - aldrig å
ô = ö-liknande ljud där det inte är ö i vanliga fall
tj = tj-ljudet som i tjärn (kommer ersätta k framför mjuka vokaler osv.)
sj = sje-ljudet som i stjärna (kommer ersätta t.ex. stj (eftersom stj uttalas just stj på t.ex. rättviksmål))
I övrigt uttalas alla bokstäver för sig som de låter. Dubbla konsonanter betyder kort vokal, som vanligt. 

Nu när det är det första inlägget så tänkte jag även göra en översättning. Kanske tar jag mig tid att översätta några inlägg i framtiden också. Här följer i alla fall översättningen:

Här hade jag tänkt att starta en sådan där blogg - men inte vilken blogg som helst. Här ska det skrivas på bjursmål! För dem som inte vet vad det är för någonting, så är bjursmål ett mål som talas i Bjurs (Bjursås) socken, som ligger mellan Falun och Rättvik, i Dalarnas hjärta. Tyvärr så är bjursmålet näst intill utrotat, så man lär väl göra någonting för att bevara det. Nu kann jag inte bjursmål riktigt bra, men det är inte någon som märker om jag gör något fel, skulle jag tro, om det ens är någon som kommer att läsa.


RSS 2.0