Bjusmål å rättviksmål

Ja, i går å i da har ja setâ mä ett ârbetä ja hållär på mä i skoln ôm vâ hä ä fôr sjillna milla bjusmål å rättviksmåls olböjning å uttal. Hä ä litä svårt, menn ä går fôll vältji. Johannâ ä på sminkkuss nu, sô ja ä esamän i läjjänheta å skä fôll trâst ner på stan, tänkt ja. Ä nå ogâli trôkut barä tä sitt hännä å jônâ.

En trevlin kväll

Ja, en trevlin kväll tror jag ä bir i da! Christoffer ä hemkåmmin från Ôppsala å hann, Alexander å Selle kåmmär hitnä i kväll, sô skä vi fôll barä sitt å drick litä öl å tôkkä där mann jör.

Mått barä säg dä ä vådli sjönt nu nôr lådiddjän ä kåmmin. Fast ä bir suskut å kåmmär lite rängän å snjö millanåt sô ä sjönt mä vârmâ från sola. I går va ä vännästa kônstut vär. Nôr ja kåmm hem tä Bjus va ä sol å sju grar vârmt sô helt plössli börjâ ä snjugâ, inna hä vart sol ijänn.

Pålska (dåli jud)


Vârmt å suskut

Ja, lådiddjän ä fôll sôm vanli. Snjön smältär å ä bir vännästa suskut å sola sjinär sô ä bir vârmt å sjönt, menn ättär ä ä suskut sô kann mann nästa int vâ utâ nå, ättär mann bir susku ôm föttra. Vi ha havi öväsvämmning hännä å, sô hä ä ju litä mer suskut än vanli. Sô i går nôr ja kåmm hem, å litä i da har ja stått mä'n sopkvast å täjji bårt litä vâttn frå gåln, menn mann kann nästa int gå ut hitnä ändå.

Menn sôm sakt ä värä nå oskâpli bra, sô ja sittär hänn i hârrbrä mä döra yppi å lyr på litä fuggälkvittär. Ä vârmt utâ å. Ä va då tretta i skuggu, å nôr ja sått på hârrbrästrappa i sola å spelâ litär jitarr va ä sô hä bränd på ryddjän!

Suskvär

Sôm ôm ä int vor suskut nog nu nôr snjön smältär sô mått ä ju kåmm litä rängän å. Ä bir ju nå oskâpli suskut, sô ä går ju nästa int å gå ut hitnä, tä hârrbrä, å ôm nôn da kann mann fôll int gå tä bussn den vanlia väjjän dihäll. Trâst skä ja fôll tä bussn ändå, sô ja hôppas int ä har vorti så suskut än nå. Senn kåmmer Alexander in tä Fâlun å, sô skä vi fôll drikk litä öl å ly på musik. Å i môro skä vi tä Joni i Bårlänjä, ättär ann bir tjuggu!

Lådiddjän

Ja, nu ä lådiddjän kåmmin, å hä börjär bi vârmt ôm dagan. Ja skull ha havi litä bildär sôm ja har täjji i da å lakt ôpp, menn ja kåmm int åt dôm från min brors dator nå, vettja vâ ä va fö fel, sô ja val fôll lägg ôpp dôm senär. Ja har fått bökkära sôm ja tjöft vikku sôm va å, sô ja skä fôll läs litä mer tä i môro, inna hä bir Lost. Kansji ja hinnär mä å spel litä Tony Hawk å.

Andär målingän

Nu ä andär målingän helt fâlu å ja har täjji kort på'n nu, nôr ja ä hemkåmmin tä Bjus. Ni får fôll jämförâ'n mä hä riktiâ kortä. Dôm ä'nt rikti lik nå, menn sôm ja sa tä Johannâ i går: "fan, äh, ä ju kônst - ä bövär int si bra ut"


En måling täll

Nu ä min andär måling jol. Hann vart nog litä bättär än den fösst målingän. Johannâ har täjji mä kamra tä Rättvik nu, sô bild på'n får väntâ. Ä då vännästâ svårt tä jö ansiktän mârkt ja. Skuggur tyttjär ja ja ä vältjin tä jö i alla fall å ä fôll dôm sôm ä roliâst å jö å. Tä freda skä ja fôll ha täjji kort på'n å lakt ôpp, sô ni får si'n.

Ja sittär esamän i Fâlun nu å lyr på litä musik. Skä fôll trâst stek pannkakur, sô'nt smetn bir dålin å ättär hä skä ja fôll åk tä Bjus, tänkt ja. Ä'nt så roli tä sitt hänn esamän nå.

takk

Mått fôll säg takk tä Johannâ for jälpa mä målingän å.

Min fösst måling

Sô, nu ä min fösst måling fâlu, å hann vart fôll vältjin! Hann ä ju den fösst ja jort mä pänsil, sôm int ä vâttnfärg nå. Ä ju vådli svårt å håll på mä'n pänsil å pillâ, menn ä bir fôll bättär di mer mann jör. Ja tyttjär då int deln mä brônn vart så hävlin nå! Skuggon å jusä vart vältji å, tyttjär mäg!

Måla

Nu har ja stått ett tag å fössökt å målâ e tavlâ. Ja fekk färg å dukâr åv Johanna, sô ja mått fôll fössök mäg på ä! Hä går fôll vältji, menn hä ä'nt assint lätt nå!

Bild sôm ja tog ôppå Dössbärjä för nôn da senn. Kansji mann skull fössök å målâ hä?

Jäväl

Nu ä ja hemkåmmin tä Fâlun ättär en hel da i Jäväl (staden Gävle, inte jävel). Vi kåmm fôll hem för nå timâr senn, menn ja å Johannâ har sitt på litä Arkiv X å sô har ja drukki litä whisky, sô nu börjär ja bi litä trött å skä fôll gå å läddja mäg i sänja. Fôsst mått ja barä ly på litä mer Jethro Tull. Tjöft mä förrästn e plattâ mä dôm nôr vi var ner på stan i Jäväl i da - Heavy Horses. Ä e vådli bra sjivâ! Ja har vâri vännästa dålin tä skrivâ på senäst tia, menn ja skä fôll bi bättär. Skä fôll spel in nå mer å - ä'nt lik drykt sôm å skriv nå, haha.

Hä ha då vâri roli i Jäväl, mä gammläst kusin å hansäs flikkvän å dômsäs två bar. Ella, sôm ä gammläst åv dôm ä en riktin gôrunjä sôm hä ä full fart på. Lisslpôjtjän va litä rolin hann å. Farmor ä fôll lik sköppli sôm vanli å kann nästa int gå.

H va litä roli nôr vi sått å åt å. Mi lisslsystär sa tä gammläst kusinbarä, dä ho sullâ. Menn ho tänkt ju int på dä sullâ int finns på vanli svenskâ nå, sô Ella å hännäs mor fösstog ju'nt vâ ho sa nå, sô då fekk vi fôll lôv tä förklar fôr dôm vâ sullâ ä. Å sôm dôm sôm användär sullâ (ä fôll dôm flästâ i Dalan, å säkärt nôn mer) sô ä hä ju etttôkkät ol sôm ä oersättli. Sullâ kann va hä bäst olä sôm finns på bjusmål å andär mål i Dalan. skull tro hä finns nästa övärallt i Dalan. Hä finns då dänn ja ha träffa fôlk. Hä finns säkärt utaför Dalan å (ôm du användär ä äll vet vâ hä ä, sô kann du ju skriv nå hännä). Ja skull tro dä hä ä fôr ä ä ett så oskâpli bra ol sôm ä har lefft kvâr i vårât vanlia språk hännä å. Sullâ (å sullgukku) å gnessâ ä då dôm sôm ja har fått hörâ hemma senn ja va litn.

Menn nu ä hä, sôm sakt, trâst dax å gå å å läddja säg - älläst hôrkär mann fôll int ôpp i môro.

RSS 2.0