Nyklyft

Sittär å lyr på Metallica på min nya dator, sôm sir ut å jö sôm ann skä! Johannâ har klyft hårä på mä nu å - barä tuppât - männ hä vart rätt myttjy sôm fösvann. Trâst kåmmär Alex å Jasmine hit å skä vâ mä Johannâ, å ja val fôll jö dôm sällskap. Hôrkär int skriv nå mer nu. Sjönt mä ny dator hu sôm hällst!

Esamän (dikt/låtäxt)

Sjärnon klär natta
å snjön liddjär jup
varjäns hyl
skvällär i skogän

Hila glimmär på väddja
åv tungäljus
natta ä snäddju
för enn esamän mann

Hann drömmär säg bårt
tä bardomäns sômmrâr
dôm vârmâ kvällan
nôr gukku gol

Hä tjirgär från snjön
nôr hann går dänn i natta
undär e grän
läddjär hann säg

Bakkän ä kâll
men bättär än snjön
hann sôvär dänn
vä gränas fot
å drömmär ijänn,
esamänDålin tä skriv

Nu har ja vâri dålin tä skriv på senäst tia. Ä fôll mäst för ja å Johannâ har vâri tä Sörås å Bjus å sô har ja fôll sitt på omyttjy OS. I natt har ja setâ ôppâ å sitt på Tjekkjän - Ryssland vä niä, Kannada - USA vä hâlv två å Svärjä - Finnland vä säx.  Vä tiä skull ja ha vâri tä skoln å havi e föreläsning, menn ho vart int åv nå, ättär lärârn va sjuk.

Ja sittär esamän hänn i läjjenheta nu ättär Johannâ åkt tä Tammäråsn vä älvatia. Ho val fôll vâ dänn nu, fast ä va nå bilar sôm hadd tjört åv väjjän i Rättvik. Ja bir kvar hänn i Fâlun i da tror ja. Ja hadd tänkt åk hem tä Bjus, men hä får bi i môro iställä. Skä sitt hänn å si på OS, spel jitarr å läs på tä skoln hadd ja tänkt. Nu skä ja nog vârm på klabbä, sôm ja fekk mä från Johannâs far, å ätâ. Hä ä nå plättliknandä sakär mä missmösås å fläsk!

Spanskâ i Kvartäkta

I môrâs var ja hemm tä Elin å jollut ett ârbet täö skoln mä hännär å Linnea. Hä jekk vältji tyttjär mäg, sô vi får fôll hôppâs lärarinna tyttjär ä å. Nôr hä va fâlut jekk ja ner på stassbibliotekä å läst i "Mormos katta" på enviksmål nôr ja väntâ på dä Johannâ skull gå ner på stan. Vi åt å jekk ômkring litä inna ho skull tä "Må bättre" å ja tä Bjus. Ja åkt hemm tä Simon å va mä Paola å jälpt'na mä litä svänskâ. Senn kåmm Simon hem å vi jol litä musik å prata litä mä Paolas föräldrâr, sôm sått hemmâ i Sevilla.

Ja kåmm hem ijåns å har barä hunni ät litä å skä fôll trâst sôvâ ôm ja int skä si NHL på TV6.

Týr

I môrâs va ja duktin å jekk ôpp vä hâlv åtta - hä ä rikti tiut för tä vâ mäg! Ja kåmm då i ti tä föreläsninga å hä va bra, sô mann vet vâ mann skä jö för nå. Ättär hä sått ja å Elin å skrev fâlut ett arbetä sôm skull vâ innâ i da. Ä vart då vältji tyttjär mäg. Nôr hä va fâlut åkt vi ner på stan å ja jekk tä Johannâs läjjenhet å hämta datorn å klär å ta mä tä Bjus tä tvätt.

Nu sittär ja hänn i Bjus, sôm vanli på måndagâr. Sittär hänn å lyr på Týr - sôm ä rikti bra! Ôm du tyttjär ôm stämmsång, hålrôkk, å färöiskâ sô skä du ta å ly på ä! Sinklars Vísa ä kansji bäst låtn, fast dôm sjungär på gammâl nôsskâ i ann. Ha'ntu Spotify sô tror ja ann finns på Youtube ôm ann int jör hä nå sô finns ä då nôn an låt mä dôm! Turið Torkilsdóttir ä vådli bra ann å! Tyttjär mann hä ä bättär mä engälskâ sô ä då fläst låtan på engälskâ.

Nu skä ja trâst inn å ät mat tänkt ja å senn bir ä håkky - menn hä går fôll åt helviti sir ä ut sôm. MODO har fyrâ poäng ôpp tä Frölunda nu, sô hä bir fôll ingä slutspel i lådis.

Krikkskor

Sô hadd mann åkt krikkskor för fösst gånjen i vintär. Ja å Johannâ jekk tä plan sôm liddjär barä på arôm sia väjjen hänn. Hä va'nt så bra is nå, menn ä va då roli fast mann fekk litä ont i föttra! johannâ såg ut tä ha roli ho å, fast ä jekk långsamt å litä stapplut för'na. Ho stog då på föttra hel tia, sô hä va fôll bra! Ja skä då åk mer. Alexander kansji skull mä nôn da, ôm hann hittâ krikkskona sina.

Ättär hä har Johannâ hunni gå tä Jasmine, tränâ (tror ja) å ä fôll på väg hem tä Tammäråsn nu. Ja har skrivi fâlut en berättälsä å täjji mäg ett ba. I kväll val ja fôll gå å lägg mä i ti å, ättär ja börjär skoln vä hâlv niä i môro.

Gubbäns massäkk

Gubbäns massäkk - hä finns bökkär ôm dall på högskoln, å många å! Hä tyttjär ja ä bra, sô ja kann sätt mä dänn å läs nôngång ibland. Fekk reâ på dä bjusmål ä hä ändâ dallä sôm tar bårt "D" så mytty sôm mann jör. Ä hetär ju leu(gän), tiu(gän), lâu (fast lâddu på senär ti), reâ, låa, sôm bättyr: ledig, tidig, lada, reda, låda. Ä roli tä sitt å kox i bökkär litä då å då.

Nu sittär ja i Bjus å lyr på musik å väntär på mat. Va innâ för e stônd senn å skâlâ jollprur, menn ä tar ju sinôm ti. Vettja vâ ja skä jö i kväll nå. Johannâ ä i Fâlun å kåmmär kansji hit senär i kväll, annas åkär fôll ja in tä stan. I môro skä vi fôll läll täbakârt hit, sô hä ä fôll kansji bäst tä bi kvar hänn. Kajsâ, my lisslsysstär, fyllär år, sô hä kann fôll vâ roli å vâ hänn då. Fast på dan skä ho vâ bårtâ, sô hä bi fôll tä kvälln.

RSS 2.0