Ont i hâsjn

Sittär i hârrbrä i Bjus nu å lyr på musik, snôrär å har ont i hâsjn. Ä'nt så fali nå, menn hä ä ju int så roli tä vâ klen, fast ä barä ä litä.

Johannâ har åkt tä Tammäråsn å skä bakâ, sô ja tänk ja skull vâ i Bjus nu, nôr ho int ä i stan nå. Ä ju trôkut tä vâ helt esamän i Fâlun. Ja skä tä skoln fösst på tisda å, sô ja bövär int ôpp nå tiut. Ja bir fôll hänn täss ho kåmmär hem tä Fâlun. Val fôll sitt hänn utâ å skriv nå tä på tisda iställä.

Nu skä ja fôll ta mä inn å si ôm ä finns nå tä si på TVn.

Bjus

I går vart ä ett vådli åkandä. Fösst åkt ja hemm tä Bjus ättär skoln å åt mat å plôkka ihop litä sakär ja skull ha mä tä stan inna ja tjöl Kajsa tä fotboll i Grykksbo. Ättär ja hadd lämna na dännä åkt ja in tä stan mä krikkskor, jitarr, mat å sakär tä Johannâ inna ja skull tä Varpgåln å hämt min föstärkâr, sjitjitarr å Simons trummur mä Simon. Menn nôr ja skull iväg stog ä enn bil i väjjän å dôm sôm stog dänn villâ tydliän in kåmm ut å flytt på ann nå, sô ja fekk tjör runt på gångväjjän milla husa å ut vä husä brevä hänn för tä kåmm ut.

l ôppâ på Varpgåln jekk fôll allt bra. Vi fekk inn allt - ä tur vi har en Volvo! Ä'nt alla bilâr sôm man får inn ett trummsätt, föstärkar, jitarr å tre pässonär i! Nu ha'nt vi nå sakär kvar dänn ôppa nå, sô vi skä fôll börj spel i Simons stuggu nôr värä tillåtär!

I da tog ja å Johannâ ôss in hit tä Fâlun ijänn å skä fôll trâst ät nå inna vi skä gå å si på Simon, Jank  å Patrik nôr dôm spelär.

I môro hadd ja tänkt gå tä plan hänn brevä å åk krikkskor ôm ä int ä fö kâllt.

Skoln å anâ

Sô, nu tjänns ä sôm skoln ä igång på rikti. Skä håll tal ijänn nu på tosda menn han't kåmmi på vâ hä skä vâ ôm än nå. Ja får fôll fundra litä, sô skä hä fôll gå bra. Nu sittär ja å lyr på håkky, sôm går vältji - ä fôll barä tä hôppâs ä int ä fö sent tä ta sä tä slutspel för MODO. Johannâ ä å tränär å nôr ho kåmmär hem skä vi kansji spel nå spel mä Jasmine. Sô länji skä ja sitt hänn å ly på håkky å fundra på vâ ja skä prat ôm fö nå. Ä han't hänt så myttjy på senäst tia, sô ja han't så myttjy tä skriv hänn hällär. Har fått täbakart datorn menn ann han't vâri sôm ann skä nu hällär menn ha'nt jort nå senn i förrgår - menn ja vågär int tro dä ann ä sôm ann skä ändå.

Dalmålstal

Sô hadd mann börjâ skoln ijänn. Börjâ i måndas å hä va int så fali nå - ä va rätt så roli! Vi skä jö ett tal tä i môro å ja skä håll tal ôm dall. Ä skull barä vâ berättandä sô då ä fôll bra tä tal ôm dall. Ä har gått vältji mä talä, sô ja hôppâs ä går bra å dä ä int bir för långt.

Ja sittär esamän i Fâlun, ättär Johannâ åkt tä Tammäråsn för nå timâr senn. Ja kund fôll ha åkt hemm tä Bjus, menn ä tjändäs litä onöut ättär ja skä tä skoln i môro å dator min int har kåmmi än nå. I môro kansji ja åkär hemm tä Bjus å hôppâs datorn kåmmär i môro ällär på freda. På freda sô kåmmär Johannâ täbakart, sô då skä ja fôll täbakart å vâ hänn ja å. Nu skä ja beggl ijônnôm talä å si ôm hä ä nå sôm skä bårt, för ja tror ä vart litä för långt.

Sist hälga inna skoln

Nu ä freda ijänn å på månda börjär ja skoln ijänn. Ä tjänns litä kônstut, menn nu har ja nå tä jö tä sômmarn. Ja får ju litä päningâr å ättär ja sjikka in papprä från CSN sôm kåmm tä slut. Ja skä läs svänskâ, sô ja hôppas ja int har skrivi för myttjy bjusmål å glömt hur mann skrivär på svänskâ.

I da har ja lagâ riktin mat å - tjykkling å ris. Hä vart bra å smaka då vältji å Johannâ värka då tyttjâ ôm ä å. Nu liddjär ho i bakârä å jö sä ren ättär å ha färgâ hårä å tränâ, fast ä låtär sôm ho ä fâlu nu, sô ja skä fôll gå hänn ifrån å sätt mäg i sôffa mä'na ällär nå.

Esamän i Fâlun


Ijåns jekk Johannâ ner på stan å skull tjöp nå tä e väninnâ sôm fyllär år å barä för ä kåmm ho hemm nu, haha. Ho skull ha tränâ å, menn ä va fullt på hä ho skull träna, tydliän. Trâst skä ho tä sinôm väninna ändå, sô ja bir läll esamän hänn. Ho hadd då tjöft e kålâ tä mä, sô ja bövär int ha ä så trôkut. Ja får fôll si på nyhetär å drekk kålâ, annas vettja'nt vâ ja skä jö nå.

I môro kansji mann skull ta sä tä Bjus å åk litä krikskor å. Ja har villâ hä länji nu menn ha'nt täjji mä för ä nå. Får fôll hör ättär mä Simon ôm ann har lust tä åk nå - ä'nt så roli tä åk själv å ja tror ann ä leugän i môro, sô.

Ja hôppas ja får pappär från CSN nu i vikku å, sô ja kann få litä päningâr nôr ja skä gå i skoln. Ja börjär ju nu på månda, sô ä vor ju bra ôm ja fekk ä nôn gång. Nu skä ja jälp Johannâ plôkk ôpp glas från e juskykta ho hadd ner på gôlvä.

En kväll mä Simon

Nu har ja täjji spartjän hemm från Simon å ä nå oskapli vârm å svättugän. Ä tjuggutre grar kâllt uta, menn så myttjy klär sôm ja hadd på mä sô va'nt ä så kônstut dä ä int vart nå kâllt. Ja hadd täjji på mä dubbla byxur, tjökktröjjâ, hâsjklä å dubbla vantâr. Ä snäddjâ fôll lite å ansiktä nôr ä jekk utför å nôr ä blåst motvinn, menn ä va'nt så fali nå.

I da har dôm hämta datorn, sôm skä tä Tyskland å, sô nu hôppas ja dä ja får täbakart en dator sôm int stänjär åv sä. Johannâ har vâri i Stôkklôm mä systra si, sô ja ha'nt jort nå myttjy mer än å sitt hänn i mitt hârrbrä å fryssi. I môro skä ja fôll träff Christoffer å Alexander å kansji nå fler, ättär Christoffer skä flytt tä Uppsala å läs "juridik", sôm ä hetär på svänskâ.

Ny läjjänhet


Nu sittär ja i nya läjjänheta sôm ä Johannas änn så länji. I framtia skä fôll ja flytt inn hänn å. I går flyttâ vi hel dan milla hännäs gammla å de nya. I da har ho vâri tä IKEA å tjöft e sôffâ å anâ, sô nu kann ja si på håkky uta å sitt på gôlvä. Ä e fin läjjänhet, lagôm stor å bra storlek på rômma. Ä nära tä stan å - ä tar barä fämm minutär tä gå ner (å hä ä vältji nu nôr ä ä så vådli kâllt sôm ä ä nu). Nôr ja va hemm tä Bjus sô hadd ja fullt mä hilâ i sjäggä, hårä å på hâsjklä. Nu skä ja lägg mä i sôffa å si på håkky.

la ol:
ltji - rätt bra, hyfsat
hâsjklä - halsduk

RSS 2.0