Vikkus ol

Vikkus ol:
bläjja - blädra

Vikkus ol

Vikkus ol:
åvavla - avsides beläget ställe

Vikkus ol

Vikkus ol:
svång - tom, hungrig

Vikkus ol

Nu ä bryddja på plass infö vintärn. Ä rätt tungt å lyft dôm där delan men ä går ôm man ä nå styttjän. Ja, mor, far, mi mostär Anna å Peter va ä sôm jol ä, sô ä jekk bra. Ättär hä åkt vi hem hit å åt. Ja har barä setat hänn å spela NHL å så. Bäll hända ja åkär tä Rättvik å åkär mä Johanna tä Tammäråsn, men ja tro'nt ä går mä bussan. Ja vet baräst dä ja måst tvätt hårä annas bir ä fôll å sitt hänn i kväll å.
Vikkus ol:
sjåga - tala, sjunga, spela, göra något långsamt och tråkigt

Vikkus ol

Vikkus ol:
suskut - vattendränkt (om mark, kläder och så)

(Andär) vikkus ol

Hila på vass i RogNu ä ja hemma i Bjus ijänn. I går åkt ja å Johanna tä Falun, ättäsôm ho skull tä skoln i môras. Ättär ho kåmm hem låg vi mäst å koxa på TV. Ve två-tia jeck vi ner på stan å jeck ômkring litä. Johanna skull tä H&M å så jeck vi tä Dalans Museum å koxa på lit dräktär å så. Ja vill ha e kappa tä bjusdräktn å kansje en hatt sô man sir rikti fin ut å int böv frys nôr ä börjär tä å bi kallt uta. Ä myttjy man vill ha - men ä kôstär ju å. E myssa skull va roli å ha å nu tä vintärn. Så länji får ja ha falumyssa ällä nå anna.

Nu hôppas ja ä bir mat trast - har baräst äti môrasmål å två brösjivur mä Gustafskôrv (ä goäst man kan ha på brö). Ä va fôll tängkt dä vi skull ha täjji ôpp bryddja i da å, men ä vart ingä ättäsôm ä blåsä lit fö myttjy. Bäll hända vi får ta ôpp'na på onsda ällä freda.

Ättäsôm ja int skrev vikkus ol i fredas tänk ja dä ja skull jö hä i da - sô ä bir fôl andär vikkus ol.

Vikkus ol:
gnilut - kallt, blåsigt

Vikkus ol

Nu har ja vari vatjin i trast tre timar å Johanna liddjär å sôvär men klåkka skä rinja vä tiä, sô ho kåmmär fôll ôpp trast ho å. Senär skä vi in tä hännäsäs läjjenhet å dona. Ä så oskapli bôstut å klär sôm liddjär övärallt. Ä fôll int nå man tyttjär ôm å jö men hä kåmmär jussôm litä fôlk i môro å hä ä ju bra ôm dôm får plass.
Ättäsôm ä ä freda i da så skä ja skriv vikkus bjusmålsol å.

Vikkus ol:
groa (groda) - tjock och lättjefull kvinna

Fredakväll å vikkus ol

Nu ha ja å Johanna sitt "Dirty Dancing". An va fôll int allt fö bra, men Johanna villä si an, å ä jekk fôll ann. Nu sittä ja å lyssnär på Rush å spelär litä jittarr. Johanna liddjär å läsär litä i e bok, sôm ho säjjär ä bland ä bästa ho läst, sô ho få stå ut mä att ja roar mäg själv. Mått barä säga dä Rush ä så våle bra, sô ja vet int ôm hä finns så myttjy villär å lyssna på. Ett åv valas bästa band lär dôm då va. Ä kônstut hur myttjy musitjän man lyssnär på sjilljä sä. Ja själv lyssnär på allt möjli från dössmättall tä prôgg-rôck från sjuttitalä, fungk å fôlkmusik.
I môro bir ä rätt myttjy åkandä på rikkti. Fösst tä stan å spela mä pôjkan i "Pursuer" innan ä dakks för å ta sä tä Bjus (ôm ja int har Bjusdräktn mä mä tä stan på nå vis) å ättär hä skä ja å tammeråskulla mi tä Sörås å sôva dänn sô vi int missär nas sysstäs dop. Ôm ä går så skä vi kansje låna en bil hänn hemma i Bjus ällär i Sörås å åka tä Tammeråsen (e tôkka Åvala ä ä - liddjär mitt uti skogän) å hämta nas rättviksdräkt, sô ho bi litä finklädd å! Men nu ä dakks å sôva, sô man hôrkär mä allt i môro.
Ja hadd förrästn tängkt å ha vikkus ol hänn på sia. Ett bjusmålsol ällä nå ol sôm sjilljä säg omyttjy i utalä ällä bätydälsä från svännska! Å ä ju freda i da, så ja kann fôll läll lägg ôpp ä i da.
Vikkus ol:
kuppjärv - spindel

RSS 2.0