Ny läjjänhet


Nu sittär ja i nya läjjänheta sôm ä Johannas änn så länji. I framtia skä fôll ja flytt inn hänn å. I går flyttâ vi hel dan milla hännäs gammla å de nya. I da har ho vâri tä IKEA å tjöft e sôffâ å anâ, sô nu kann ja si på håkky uta å sitt på gôlvä. Ä e fin läjjänhet, lagôm stor å bra storlek på rômma. Ä nära tä stan å - ä tar barä fämm minutär tä gå ner (å hä ä vältji nu nôr ä ä så vådli kâllt sôm ä ä nu). Nôr ja va hemm tä Bjus sô hadd ja fullt mä hilâ i sjäggä, hårä å på hâsjklä. Nu skä ja lägg mä i sôffa å si på håkky.

la ol:
ltji - rätt bra, hyfsat
hâsjklä - halsduk

Hålrôkk å fjol

I da har ja vari å spela mä Erke å Simon - ä jekk vältji å Paola tykkt vi va bra å! Ja, Simon å Paola åkt in tä stan vä ett-tia å ja jekk sen vidar tä Noslund (missa prässis bussn) å hämta min jitarr. Nôr ja hadd jort hä tog ja bussn ner på stan ijänn å leta ättär Simon å Paola. Dänn träffa ja på Patrik å han hadd träffa dôm å sa dôm va på Möron. Nôr vi kåmm dit så kåmm dôm prässis ut. Patrik hôrka'nt spel nå å an å Simon jekk å tog sä'n öl på ä nya ställä i stan mejja ja jekk ôpp tä varpgåln å vänta på Erke. Vi sått dänn å spela lit täss Simon å Paola kåmm. Ättär vi hadd repa jekk vi å åt inna ja tog bussn hem. Nu sittär ja hänn i hârrbrä å har spela lit NHL å fjol. Vettja va ja skä jö rästn åv kvälln. Bir fôll tä sitt hänn å trôka. Kund ha stanna i stan ja å, å träffa lit fôlk men ja va så oskapli trött då. Nu tyttjär ja ä hadd vari kul men nu gå'nt ä nån buss å ä börjär bi sent.

I môro skä vi fôll ut tä Rog å få ôpp bryggdelan på varann å - dôm liddjär utspridd på gåln nu. Johanna kåmmer "hem" i môro å fast ho skä tä Rättvik å Tammäråsn, sô ja bir fôll själv hänn då å. Simon å ja lär fôll säkärt hitt på nå nån gång undär dan.
la ol:
ltji - någorlunda
möron - myrorna (e möra, flera mörur)
mejja - medan
Så kan ja si ut nôr ja spelär å sjungär


Esam

Sittär hänn hârrbrä i mi esamhet ijänn å trôkar å lyssnär på musik. Trôkut sôm ä ä fekk ja för mäg å skriv nå vässär ôm en gammal esam gubbstuffil. Johanna ä hemma i Tammäråsn å skä baka i môro å man lär ju jö nå i alla fall. Nu börjär ja tä å bi trött sô ja skä fôll gå tä sängs trâst.

Esam sitt ja i stuggu
å hör varjän hyla uta
mörkrä har lakt sä
å tunglä sprir sitt jus

Ä tjirgär vällt från döra
från sprynjur drar vinn in
ä tjölmsi å rått
ôm hänn ändå vari e brasu

ja frys sôm en hunn
å kläna fallär trâst åv
bena hôrk ja’nt rör
ja ä slut i båd krôpp å själ

ja ä gammal å klen
å int lär ja bi villär
ä tjäns dä ä trâst ä slut
ôm ja ändå hadd hôrk
sô skull ja ja åv mä mä själv


la ol:
gubbstuffil - gammal skröplig gubbe
tjirgär - gnisslar och låter
vällt - gällt, starkt
sprynjur - springor

Hansäs hällar

Nu ä ä trâst daks å sôva - ä rikti trött ättär dan sôm vari. Fösst dona ja i harrbrä senn jekk ja å Johanna å mött Simon å Paola sôm vi jekk ôpp tä Dössbärjä å Hanses hällar mä å hä ä fôll ett par tjillometär ôppfösbackä. På Dössbärjä visa vi Paola runt lit å koxa på husa å jura dänn inna vi jekk ôpp mot Hansäs hällar. Ôppa dänn njöt vi fôll lit åv utsiktn å så. Ja å Johanna koxa på gammla träggåln sôm fanns dänn för i tia. Ä'nt nån litn hällär. Vattnledningar å kranar för å vattna hä sôm va dänn å plattur mä mönstär på sôm ha vari gångar bland hä sôm växt dänn. Ä va nog vålä fint dänn. Mor mi sa dä man kalla ä "Paradisä". Nôr vi hadd vila ôss jekk vi hem tä mäg å höll kåll på håkky, lyssna på musik å så. Vi såg på Masjävlar å, sô Paola skull få si hur ä ä hänn i Dalan. Ä fôll roliast/mest synd ôm Johanna, sôm ä från Rättvik å vet ä ä sôm i filmn på rikti. Simon å Paola jekk hem halv tôlv ungefär å ättär ä jekk ja å Johanna tä bussn in tä stan tiä övä tôlv. Sô nu sittär ja i Fâlun ijänn å kulla mi liddjär i sänja å läser e bok.

Nån da skä ja nog ta mäg in på Svadlings å, å hör ättär hur myttjy ä kôstär mä'n rôkk tä bjusdräktn. Ja hôppas dä ä int ä så oskapli dyrt, sô ja kan tjöp'n nån gång nôr ja har päningar. Å tupphätta (bjusmyssa) hôppas ja ja får tä jul! Ja skull faktist villa gå i bjusdräkt varjä da. Ä sjönt å ha an på säg å ä fint å. Hällst skull man ju haft riktia skor tä å, men dôm kôstär nå sô omyttjy så. Nôr ja har vorti rik så skä ja då skaff mä hä å! Men nu skä ja sôva - go natt!


Utsikt övä Rogsjön, från Hansäs hällar, i lådisla ol:
omyttjy - väldigt mycket
i lådis - i våras (lådiddjän är våren)

Môro

Sô va man vatjin å ôppa tidi ijänn. Ijåns jeck Johanna ut i bagäriä å börja baka. Ja vet int riki vaffö ja jeck ôpp men ja får fôll sitt hänn ett tag å gå ut i bagäriä sänn ja å. Kansjä kann jälp tä litä i da å - ä jord ja ju senast ja va hänn. Ä bir nog rikti môrasmål senär å - gröt mä linnbässylt å så litä tuttull kansjä. Ä kônstut dä ja int ät gröt mer än ja jör - ä ju gôtt!

Skull haft mä nå å ta bildär hit å. Tunglä hänjir sôm e lita sjärva i ä mörkblå å sola ho letär säg sakta ôpp å ä sir ut tä å bi en fin solôppgång! Nu skä ja spel lit fjol tro ja.

Hôj!


la ol:
linnbässylt - lingonsylt
tuttull - tunnbröd (rätt typiskt för rättvik)
tunglä - månen

Trast Bjus

Ja har ijåns vorti täknôa åv Johanna - ryddjän, axlan å bena. Trast skä vi tä Bjus men Johanna skä in på kôpparstan fösst. Sen skä ho tä Päsbôrg på mötä å bir kvar i Rättvik sô ja bi fôll i Bjus själv, fast ä jö'nt så myttjy ättäsöm ä ä håkky i kväll å ho tyttjär int ä ä så roli. Ja lär fôll lägg övär nôra gräjjur från dän här datorn tä nån ann å. Ä nå fel på an sô ja får fôll lôv å lämmän in an, fast ja baräst haft'n i e vikku. Men nu skä ja jö mä falu för å åka. Får fôll si ôm vi skä ta ôpp bryddja i da, en ann da ellär e arôm vikku, ä visär säg.

la ol:
ijåns - för en stund sedan
täknôa - tillknådad (masserad (påhittat nu i stunden))
falu - färdig
arôm - annan för femininum (m. ann, n. anna, f. arôm/andrôm)

Bryddja å snôr

Har nyss täjji mäg ôpp från sänja å skä trast ät môrasmål. Sitter hänn å njusär, ä snôrugän å lyssnär på musik. Far min ringdä nyss å sa dä dôm skull byt tak på fasstu tä storstuggu i Rog sô vi skä ta ôpp bryddja en ann gång. Ä sjönt å int böva åk fram å täbakart. Nu bir kvar hänn å skä fôll kansje jälp Johanna å dona innan fôltje kåmmär i kväll. Ho skä då mens jö hä, ättäsôm ä ä hännäsäs klär - å dôm har int ja havi! Ä ä'nt så myttjy sôm böv jöras nå hällär. Nu skä fôll baräst hännäsäs klär bårt från gôlvä å så, så sir ä no myttjy villär ut. Undär tia tängkt ja hôppas dä snôra fösvinnär sô jag int njusär ner allt fôlk. Men nu ä ä môrasmål innan ja bir armer hungrugän!

la ol:
môrasmål - frukost
njusa - nysa
snôrugän - snorig
böva - behöva
mens - ovillkorligen, promt
havi (ha, hadd, havi) - haft
baräst - endast
villär (bra, villär, arvillär) - bättre
armer - ännu mer

Jåll

Nu sittär ja å koxär på Smallville å lyssnär på Thin Lizzy ättär å ha dona klart hänn i läjjenheta för i da. Johanna har täjji säg ett ba, sô ja kann jö litä sôm ja vill nu. Ä va så odonskli hänn, sô man kunnd knappt ta säg fram. Fast ä har vari arsämmär å nu sir ä då skapli ut. I môro skä ja ta mä tä Bjus på dan å ta ôpp bryddja i Rog mä far min. Bror min lär fôll jälp ôss litä men hansäs knä ä'nt helt än nå sô han kann't lyfta nå myttjy. Ättär ä skä ja åk in tä stan ijänn sô ja är hänn nôr ä kåmmär oknutt! Ä skä bi roli å träff fôlk man int har träffa på länji!

Ättär ett föslag ja feck i da skä ja skriv ôpp litä håla ol hänn så dä ä bir lättar å föstå
koxa - titta
täjji - tagit
odonskli - stökigt
bryddja - brygga
oknutt - främmande
la ol - svåra ord

Hôj!

Hänn hadd ja tänkt å starta en tôkkän där blågg - men int ôkkän sôm hällst. Hänn skä hä skrivas på bjusmål! För dôm sôm int vet va hä ä f'la, så ä bjusmål ett mål sôm talas i Bjus sokkän, sôm liddjär milla Falun å Rättvik, i Dalans järta. Tyvärr så ä bjusmålä näst intill utrota, sô man lär fôll jö nå för å bevara ä. Nu kann ja int bjusmål rikti bra nå, men ä ä'nt nån sôm märtjär ôm ja jö nå fel, skull ja tro, ôm hä ens ä nôn sôm kåmmä tä å läsa.

För dôm sôm tyttjär ä ä litä kul eller nå så tänkt ja föklara hur ä ja skrivä skä utalas:
l = det tjocka l:et som de flesta tycks förklippa med just Dalarna. Ersätter allt som oftast även -rd (bord = bol, hård = hål (hål = hôl))
o = alltid o - aldrig å
ô = ö-liknande ljud där det inte är ö i vanliga fall
tj = tj-ljudet som i tjärn (kommer ersätta k framför mjuka vokaler osv.)
sj = sje-ljudet som i stjärna (kommer ersätta t.ex. stj (eftersom stj uttalas just stj på t.ex. rättviksmål))
I övrigt uttalas alla bokstäver för sig som de låter. Dubbla konsonanter betyder kort vokal, som vanligt. 

Nu när det är det första inlägget så tänkte jag även göra en översättning. Kanske tar jag mig tid att översätta några inlägg i framtiden också. Här följer i alla fall översättningen:

Här hade jag tänkt att starta en sådan där blogg - men inte vilken blogg som helst. Här ska det skrivas på bjursmål! För dem som inte vet vad det är för någonting, så är bjursmål ett mål som talas i Bjurs (Bjursås) socken, som ligger mellan Falun och Rättvik, i Dalarnas hjärta. Tyvärr så är bjursmålet näst intill utrotat, så man lär väl göra någonting för att bevara det. Nu kann jag inte bjursmål riktigt bra, men det är inte någon som märker om jag gör något fel, skulle jag tro, om det ens är någon som kommer att läsa.


RSS 2.0